Emissioner

Emissioner, i finansiella termer ett begrepp för att ge ut eller emittera nya finansiella instrument, till exempel aktier, obligationer och optioner. Emissioner kan göras för att t.ex. stärka bolagets bundna egna kapital eller öka aktiekapitalet och antalet aktier utan att tillföra bolaget mer kapital. Exempel på aktieemissioner är kontantemission, fondemission och apportemission.

Det är bolagsstämman som beslutar om nyemission.UNDERKATEGORIER TILL EMISSIONER
Privat
Publikt