Emission av konvertibler

Emission av konvertibler är ett sätt för bolaget att skaffa kapital genom att låna pengar på särskilda villkor. En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta (konvertera) sin fordran mot aktier i bolaget. Bolaget kan också vilja erbjuda nya grupper, t.ex. ledningen eller anställda, att bli aktieägare på ett sätt som är förmånligt för alla parter.

Beslut om att ge ut konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier kan fattas av: bolagsstämman (direkt) eller styrelsen och vanligtvis har aktieägarna företrädesrätt till konvertiblerna i förhållande till det antal aktier de äger.MALLAR I EMISSION AV KONVERTIBLER
Bemyndigande för emission av konvertibler 2019
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2019
Checklista – emission av konvertibler publikt AB 2019
Processbeskrivning – Emission av konvertibler – Publikt AB 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Apportemission) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2019
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2019
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2019
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2019
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2019
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2019
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2019
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2019
Styrelsens förslag - företrädesemission av konvertibler (kontant) - publikt avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - företrädesemission av konvertibler (kontant) - publikt ej avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (apport) - publikt avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (apport) - publikt ej avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (kontant) - publikt avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (kontant) - publikt ej avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (kvittning) - publikt avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (kvittning) - publikt ej avstämningsbolag 2019
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2019
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2019
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2019
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Villkor (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2019
Villkor (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Villkor (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2019