Emission av konvertibler

Emission av konvertibler är ett sätt för bolaget att skaffa kapital genom att låna pengar på särskilda villkor. En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta (konvertera) sin fordran mot aktier i bolaget. Bolaget kan också vilja erbjuda nya grupper, t.ex. ledningen eller anställda, att bli aktieägare på ett sätt som är förmånligt för alla parter.

Beslut om att ge ut konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier kan fattas av: bolagsstämman (direkt) eller styrelsen och vanligtvis har aktieägarna företrädesrätt till konvertiblerna i förhållande till det antal aktier de äger.MALLAR I EMISSION AV KONVERTIBLER
Bemyndigande för emission av konvertibler 2021
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2021
Checklista – emission av konvertibler publikt AB 2021
Processbeskrivning Emission av konvertibler Publikt AB 2021
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2021
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2021
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2021
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2021
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Apportemission) 2021
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2021
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2021
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2021
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2021
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2021
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2021
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2021
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2021
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2021
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2021
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2021
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Publikt ej avstämningsbolag2021
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - Publikt ej avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (kontant) - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (kontant) - Publikt ej avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (kvittning) - Publikt avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (kvittning) - Publikt ej avstämningsbolag 2021
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2021
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2021
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2021
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2021
Villkor (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2021
Villkor (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2021
Villkor (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2021