Dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera företagets arbete med aktiva åtgärder.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter 25 eller fler arbetstagare skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att:

- undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, - analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, - vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och - följa upp och utvärdera arbetet.

Mallen innehåller alla de delar som krävs enligt lag och kan enkelt fyllas i utifrån de individuella omständigheter som gäller just för ditt företag. Mallen bör användas i kombination med mallen Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering (id 4726).

(ID 4727)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2023