Compliance

Riskerna med att driva företag är höga idag. Detta beror på marknadens snabba och obönhörliga bedömning av företagsaktiviteter, ny och komplex lagstiftning och aktiva myndigheter med sanktionsmöjligheter.

Compliance är ett engelskt uttryck och betyder regelefterlydnad eller regelföljsamhet. Compliance syftar till riskreducering av verksamheter främst utifrån ett regulatoriskt perspektiv. Compliance avser följsamhet av tillämpliga lagar och regelverk samt upprättande av strukturer för att förebygga, förhindra och upptäcka lag- och regelöverträdelse. Compliance kan uttryckas på två nivåer. Nivå 1 innebär efterlevnad av de externa lagar och regler som riktas mot företaget samt nivå 2 som avser efterlevnad av de interna regler och processer som har till syfte att uppnå Compliance med nivå 1 dvs externa regler.