Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig dokumentation av företagets arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter 25 eller fler arbetstagare skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att - undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, - analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, - vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och - följa upp och utvärdera arbetet.

Den här checklistan hjälper dig steg för steg att upprätta den skriftliga dokumentation som krävs enligt lag. Mallen bör användas i kombination med mallen Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering (id 4727).

(ID 4726)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering 2023