Exklusivt erbjudande

Investera i Nya Företagspaketet och få tillgång till alla avtal och mallar företaget behöver under 12 månader (från 9 980 kr exkl. moms) så skickar vi en flaska champagne för att fira er framgång.

Spara tid & pengar
Du sparar både tid och pengar när du slipper anlita dyra konsulter för att ta fram dokumenten du behöver.
Hitta enkelt det du behöver
Alla mallar du behöver finns samlade på ett och samma ställe.
Ingen automatisk förlängning
Vi förlänger inte abonnemanget automatiskt utan stämmer av med er inför kommande period.
Experter uppdaterar
Sakkunniga experter uppdaterar kontinuerligt mallarna efter gällande lag.
Kundservice
Din personliga kontaktperson hjälper dig gärna att hitta den mall du behöver.
Problemlösare
Ladda snabbt och enkelt ner de mallar du och ditt företag behöver, när du som mest behöver dem.

Våra mallar

Nya ämnesområden läggs till hela tiden. De mest populära mallarna nu är:

Anställningsavtal
för alla former av anställningar
Hyresavtal
för hyressituationer
VD-instruktion
regler för en VD utifrån lagen
Arbetsplatstest
säkrar att nya arbetsmiljölagar följs
Personalhandbok
för policies, regler och riktlinjer
Utvecklingssamtal
mallar för dig som chef
Alla mallarna i företagspaketet
+  Affärsjuridik & Avtal
+  Bevakning
Avtalsbevakning 2023
+  Bolagsordning
Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2023
Anmälan om önskan att utöva förköp 2023
Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2023
Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2023
Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2023
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2023
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2023
Bolagsordning - Publikt utan inskränkningar 2023
Bolagsordning privat 2023
Bolagsordning privat Engelsk 2023
Bolagsordning privat röstvärde 2023
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2023
Checklista bolagsordning privat 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 2023
Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2023
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2023
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Underrättelse om erbjudande till förköp 2023
+  Bolagsstämma
+  Extra bolagsstämma
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Formulär för poströstning marknadsnoterat bolag 2023
Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 2023
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2023
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 1) 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 2) 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Bemyndigande till styrelsen 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Byte av bolagskategori privat till publikt 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - ej upplösning och ej bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Förvärv av egendom enl 2 kap 29 § ABL 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Ej avstämningsbolag_ 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Ny revisor 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Ny styrelse 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Upprättande av avstämningsförbehåll 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Utökning av styrelsen 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Ändring av räkenskapsår till kalenderår 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - ändring av styrelse och revisor 2023
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
+  Årsstämma
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2023
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Formulär för poströstning marknadsnoterat bolag 2023
Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2023
Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 2023
Kallelse till årsstämma _Privat_ Euroclear_ 2023
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med byte av revisor_ 2023
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med valberedning_ 2023
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear_ 2023
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2023
Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2023
Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2023
Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2023
Protokoll från årsstämma - Privat (Samtliga närvarande) 2023
Protokoll från årsstämma - Publikt avstämningsbolag _Noterat_ 2023
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2023
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2023
Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2023
Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2023
Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2023
Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2023
Röstlängd från bolagsstämma 2023
Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2023
+  Delning av bolag
+  Delning - ej upplösning och bildning av bolag
Checklista delningsplan aktiebolag 2023
Checklista delningsprocess aktiebolag 2023
Delningsplan - ej upplösning och bildning av bolag 2023
Intyg enl 24 kap 22 § ABL 2023
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2023
Revisorsintyg enl 24 kap 27 § ABL 2023
Revisorsyttrande enl 24 kap 13 § ABL 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) - ej upplösning och bildning av bolag 2023
Styrelsemöte (Övertagande bolag) - ej upplösning och bildning 2023
Tidsplan för delning - ej upplösning och bildning av bolag 2023
Underrättelse till kända borgenärer 2023
+  Delning - ej upplösning och ej bildning av bolag
Checklista delningsplan aktiebolag 2023
Checklista delningsprocess aktiebolag 2023
Delningsplan - ej upplösning och ej bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - ej upplösning och ej bildning av bolag 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Tidsplan för delning - ej upplösning och ej bildning av bolag 2023
+  Delning - upplösning och bildning av bolag
Checklista delningsplan aktiebolag 2023
Checklista delningsprocess aktiebolag 2023
Delningsplan - upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Tidsplan för delning - upplösning och bildning av bolag 2023
+  Emissioner
+  Privat
+  Emission av konvertibler
Begäran intyg emission av konvertibler privat AB 2023
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bemyndigande för emission av konvertibler 2023
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2023
Checklista – emission av konvertibler privat AB 2023
Processbeskrivning Emission av konvertibler Privat AB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2023
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2023
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2023
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2023
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2023
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2023
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2023
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2023
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2023
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kontant) - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Privat ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2023
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2023
Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för bolaget 2023
Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för innehavare 2023
Villkor _Enkelt_ - Rätt för bolaget och innehavare 2023
Villkor _Order_ - Ensidig rätt för bolaget 2023
Villkor _Order_ - Ensidig rätt för innehavare 2023
Villkor _Order_ - Rätt för bolaget och innehavare 2023
+  Fondemission
+  Med utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista fondemission med utgivande av nya aktier privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2023
Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2023
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2023
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023
Processbeskrivning fondemission med utgivande av nya aktier - Privat AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2023
Styrelsens förslag till beslut fondemission utgivande av nya aktier - Privat AB 2023
Uppmaning enligt 12 kap 12 _ ABL 2023
+  Utan utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista beslut fondemission privat AB 2023
Checklista fondemission utan utgivande av nya aktier - Privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2023
Förslag beslut fondemission h kvotvärde - Privat AB 2023
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023
Processbeskrivning fondemission utan utgivande av nya aktier - Privat AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2023
+  Nyemission av aktier
+  Apportemission
Apportavtal viss tillgång 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Brev enl 13 kap 12 § ABL 2023
Checklista – Apportemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2023
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2023
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Processbeskrivning Apportemission Privat AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2023
Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 23 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Apportemission) 2023
Styrelsens förslag - Apportemission - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Apportemission - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad emission - apport - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad emission - apport - Privat ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023
+  Kontantemission
Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2023
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2023
Checklista kontantemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Emissionsbevis (Teckningsrättsbevis) 2023
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Processbeskrivning kontantemission - Privat AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2023
Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Privat ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023
+  Kvittningsemission
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista - Beslut kvittningsemission privat AB 2023
Checklista - Kvittningsemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2023
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Processbeskrivning Kvittningsemission Privat AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Styrelsens förslag - Kvittningsemission - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Kvittningsemission - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Privat ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023
+  Räknare
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2023
Nyemissionsräknare 2023
+  Split och omvänd split
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2023
Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2023
+  Teckningsoptioner
Avregistrering av teckningsoptioner 2023
Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2023
Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2023
Checklista – Teckningsoptioner privat AB 2023
Processbeskrivning Teckningsoptioner Privat AB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2023
St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2023
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2023
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Teckningsoptioner - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kvittningsemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kvittningsemission - Teckningsoptioner - Privat ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Privat avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Privat ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2023
Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2023
Teckningsoptionsbevis 2023
Villkor för teckningsoptioner 2023
+  Publikt
+  Emission av konvertibler
Bemyndigande för emission av konvertibler 2023
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2023
Checklista – emission av konvertibler publikt AB 2023
Processbeskrivning Emission av konvertibler Publikt AB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2023
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2023
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2023
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2023
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2023
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2023
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2023
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2023
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2023
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kontant) - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kontant) - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2023
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2023
Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för bolaget 2023
Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för innehavare 2023
Villkor _Enkelt_ - Rätt för bolaget och innehavare 2023
Villkor _Order_ - Ensidig rätt för innehavare 2023
Villkor _Order_ - Rätt för bolaget och innehavare 2023
+  Fondemission
+  Med utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista fondemission med utgivande av nya aktier - Publikt AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2023
Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2023
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2023
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023
Processbeskrivning fondemission med utgivande av nya aktier - Publikt AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2023
Styrelsens förslag till beslut om fondemission med utgivande av nya aktier - Publikt AB 2023
Uppmaning enligt 12 kap 12 _ ABL 2023
+  Utan utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023
Processbeskrivning fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2023
Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2023
+  Nyemission av aktier
+  Apportemission
Apportavtal viss tillgång 2023
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Brev enl 13 kap 12 § ABL 2023
Checklista – apportemission publikt AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2023
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2023
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Processbeskrivning Apportemission Publikt AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2023
Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 § ABL (Emission med apportegendom) 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Apportemission) 2023
Styrelsens förslag - Apportemission - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Apportemission - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Publikt ej avstämningsbolag 2023
+  Kontantemission
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista beslut om kontantemission - Publikt AB 2023
Checklista kontantemission - Publikt AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Processbeskrivning kontantemission - Publikt AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 § ABL (Emission i pengar) 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2023
Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Publikt ej avstämningsbolag 2023
+  Kvittningsemission
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Bemyndigande för emission av aktier 2023
Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2023
Checklista - Kvittningsemission publikt AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2023
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Processbeskrivning Kvittningsemission Publikt AB 2023
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 ABL (Kvittningsemission) 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2023
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Styrelsens förslag - Kvittningsemission - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Kvittningsemission - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023
+  Räknare
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2023
Nyemissionsräknare 2023
+  Split och omvänd split
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2023
Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2023
+  Teckningsoptioner
Avregistrering av teckningsoptioner 2023
Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2023
Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2023
Checklista – Teckningsoptioner publikt AB 2023
Processbeskrivning Teckningsoptioner Publikt AB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2023
Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2023
St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2023
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2023
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2023
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Apport - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Apport - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kontant - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kontant - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kvittning - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Riktad teckningsemission - Kvittning - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Publikt avstämningsbolag 2023
Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2023
Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2023
Teckningsoptionsbevis 2023
Villkor för teckningsoptioner 2023
+  Filial
Fullmakt ang delgivningsmottagare 2023
Fullmakt ang delgivningsmottagare Engelsk 2023
Fullmakt till VD (Filial) 2023
Fullmakt till VD (Filial) Engelsk 2023
Medgivande till firmaregistrering 2023
Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av filial utomlands 2023
Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av nytt kontor i Sverige 2023
+  Fullmakt
Checklista framtidsfullmakt 2023
Framtidsfullmakt 2023
Fullmakt att ingå avtal 2023
Fullmakt att ingå avtal Engelsk 2023
Fullmakt dagliga bankärenden 2023
Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2023
Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2023
Fullmakt generalfullmakt 2023
Fullmakt generalfullmakt Engelsk 2023
Fullmakt viss aktivitet 2023
Återkallelse fullmakt 2023
+  Fusion
+  Absorption - ej helägt dotterbolag
Checklista fusion ej helägt DB 2023
Checklista fusionsplan ej helägt DB 2023
Fusionsplan 2023
Intyg enl 23 kap 20 § ABL 2023
Processbeskrivning fusion 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2023
Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2023
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 _ ABL _Absorption_ 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Styrelsemöte (Övertagande bolag) 2023
Tidsplan för fusion 2023
Underrättelse till borgenärer (ej helägt DB) 2023
+  Absorption - helägt dotterbolag
Checklista fusion helägt DB 2023
Checklista fusionsplan helägt DB 2023
Fusionsplan kombination 2023
Intyg enl 23 kap 33 _ ABL 2023
Processbeskrivning fusion 2023
Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Styrelsemöte (Övertagande bolag) - helägt DB 2023
Styrelsemöte 2023
Tidsplan för fusion 2023
Underrättelse till kända borgenärer (helägt db) 2023
+  Kombination
Checklista fusion kombination 2023
Checklista fusionsplan kombination 2023
Fusionsplan absorption 2023
Processbeskrivning fusion 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2023
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL - kombination (Begränsat yttrande) 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Tidsplan för fusion 2023
Underrättelse till kända borgenärer (kombination) 2023
+  Företagsrekonstruktion
Ansökan om företagsrekonstruktion (gäldenär) 2023
Checklista företagsrekonstruktion 2023
Godkännande av ackordsförslag 2023
PM Personligt betalningsansvar i AB
Rekonstruktionsberättelse 2023
Rekonstruktionsplan 2023
Underhandsackord 2023
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2023
+  Företagsöverlåtelse
+  Avsiktsförklaringar
Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2023
Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse rörelse 2023
Avsiktsförklaring förvärv (letter of intent) 2023
Avsiktsförklaring förvärv (Letter of intent) Engelsk 2023
Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse aktier 2023
Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse rörelse 2023
Meddelande om indikativt bud aktieköp 2023
+  Avtal aktieöverlåtelse
Agenda för tillträde av aktier 2023
Avräkningsnota 2023
Avräkningsnota Engelsk 2023
Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2023
Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2023
Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2023
Avtal överlåtelse av aktier (Kort avtal) Engelsk 2023
Checklista företagsförvärv 2023
Köparens garantier 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2023
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2023
Säljarens garantier 2023
Tidsplan företagsförvärv 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2023
+  Avtal rörelseöverlåtelse
Avtal om överlåtelse av inkråm 2023
Checklista företagsförvärv 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2023
Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2023
Ägarförbindelse inkråm 2023
+  Due diligence
Checklista - Företagsundersökning _Due Diligence_ 2023
Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2023
Granskningsunderlag företagsöverlåtelse rörelse 2023
PM Värdering av onoterade bolag
+  Fullmakt
Fullmakt att köpa aktier 2023
Fullmakt att sälja aktier 2023
+  Investeringsavtal
Garantier vid investering (Kortfattade) 2023
Investeringsavtal - Komb köp och nyemission av aktier 2023
Investeringsavtal - Nyemission av aktier 2023
+  Köp av andelar (HB-KB)
Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2023
+  Ombilda enskild firma
Förteckning tillgångar skulder och obeskattade reserver 2023
Protokoll beslut om övertagande av firma 2023
Skuldebrev övertagande av firma 2023
Överlåtelseavtal EF till AB 2023
+  Optionsavtal
Option att köpa aktier 2023
Option att sälja aktier 2023
+  Tillskott
Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Ovillkorat) 2023
Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Villkorat) 2023
Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2023
Aktieägartillskott - Kontant (Villkorat) 2023
Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Ovillkorat) 2023
Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Villkorat) 2023
Kapitaltäckningsgaranti - (Villkorat) 2023
Tillskott (Ej aktieägare - ovillkorat) 2023
Tillskott (Ej aktieägare och villkorat) 2023
+  Generationsskifte
Checklista generationsskifte och ägarskifte 2023
PM Generationsskifte, ägarskifte eller ledarskifte
+  Handels- och kommanditbolag
Andelsbevis - Baksida 2023
Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2023
Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2023
Andelsbevis (Kommanditbolag, komplementär) - Framsida 2023
Andelsförteckning 2023
Checklista handelsbolagsavtal 2023
Checklista kommanditbolagsavtal 2023
Handelsbolagsavtal _HB_ 2023
Kommanditbolagsavtal 2023
+  Immateriella rättigheter
+  Avtal för film, böcker, musik och bild
Artistavtal skivinspelning 2023
Avtal förvärv och nyttjande av fotografisk bild 2023
Förlagsavtal 2023
Förlagsavtal Engelsk 2023
Manusavtal 2023
Musikförlagsavtal 2023
Musikproducentavtal 2023
Regiavtal långfilm 2023
Skådespelaravtal 2023
+  Företagshemligheter
Anställningsavtal bilaga sekretess 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2023
Checklista – Företagshemlighet 2023
+  Mönsterskydd
Checklista – Upplåta licens 2023
Checklista mönsterskydd 2023
Royaltyredovisning 2023
+  Patent och uppfinning
Anmälan avseende arbetstagares uppfinning (Bilaga 1 och 2 till policy) 2023
Checklista – Upplåta licens 2023
Checklista identifiering patenterbar uppfinning 2023
Option att köpa patent 2023
Option att köpa uppfinning 2023
Option till licens av patent 2023
Option till licens av uppfinning 2023
PM Innovationsprocessen och dess koppling till framgångsrikt företagande
PM IP-strategier för mindre och medelstora kunskapsintensiva företag
Policy avseende uppfinning 2023
Royaltyredovisning 2023
Överlåtelse av patent 2023
Överlåtelse av uppfinning 2023
+  Upphovsrätt
Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2023
Avtal om avsägande av äganderätt och nyttjanderätt 2023
Checklista – Upplåta licens 2023
Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2023
Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
Garantiförbindelse - interimistiska åtgärder vid upphovsrättsintrång 2023
Royaltyredovisning 2023
Varningsbrev upphovsrättsintrång 2023
+  Varumärke
Avtal om överlåtelse - domännamn 2023
Avtal om överlåtelse - domännamn Engelsk 2023
Avtal om överlåtelse - varumärke Engelsk 2023
Avtal om överlåtelse varumärke I 2023
Checklista – Upplåta licens 2023
Checklista ansökan varumärkesregistrering 2023
Checklista varumärkesskydd 2023
Royaltyredovisning 2023
+  Inköp och försäljning
+  Agentavtal och återförsäljare
Agentavtal - Tysk 2023
Agentavtal 2023
Agentavtal Engelsk 2023
Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2023
Checklista agentavtal 2023
Checklista återförsäljaravtal 2023
Exklusivitetsklausul 2023
Exklusivitetsklausul Engelsk 2023
Provisionsnota 2023
Återförsäljaravtal - Tysk 2023
Återförsäljaravtal 2023
Återförsäljaravtal Engelsk 2023
+  Force majeure
Force Majeure-klausul (kort) 2023
Force Majeure-klausul (kort) Engelsk 2023
Force Majeure-klausul (omfattande) 2023
Force Majeure-klausul (omfattande) Engelsk 2023
Meddelande om force majeure 2023
Meddelande om upphörande av force majeure 2023
+  Franchising
Checklista franchiseavtal 2023
Franchiseavtal 2023
Franchiseavtal Engelsk 2023
Produktgaranti - Konsument 2023
Produktgaranti - Näringsidkare 2023
Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2023
+  Kommission
Checklista kommissionsavtal 2023
Kommissionsavtal - Ej exklusivt 2023
Kommissionsavtal - Exklusivt 2023
+  Köp och försäljning av varor och tjänster
Allmänna leveransvillkor 2023
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2023
Ansökan om registrering av lösöreköp 2023
Avropsavtal 2023
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2023
Checklista acceptjuridik 2023
Checklista offertjuridik 2023
Kungörelse - Lösöreköp 2023
Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2023
Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2023
Köpeavtal lös egendom 2023
Köpeavtal lös egendom Engelsk 2023
Köpekontrakt häst 2023
Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ 2023
Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ Engelsk 2023
Lösöreköpsavtal 2023
Proformafaktura 2023
Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2023
Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2023
Reklamation och hävning av företag vid fel 2023
Uppföljning av reklamation av företag Särskild reklamation 2023
Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2023
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2023
Uppsägning av tjänst 2023
Ångerblankett 2023
Överlåtelse av fordringar 2023
Överlåtelseavtal mjukvara 2023
+  Leasing-Hyra
Allmänna villkor för leasing 2023
Avtal lån av lös egendom 2023
Dispositionsavtal lös egendom 2023
Hyra av lös egendom 2023
Leasingavtal 2023
+  Leverantörsbedömning
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2023
Leverantörsutvärdering 2023
+  Offentlig upphandling
Checklista anbud upphandling 2023
Checklista överpröva upphandlingsbeslut 2023
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2023
+  Underleverantör
Instruktion upprättande av underleverantörsavtal 2023
Underleverantörsavtal 2023
Underleverantörsavtal Engelsk 2023
+  Åtaganden vid leveranser
Borgensåtagande för lämnat förskott 2023
Borgensåtagande för successiva leveranser 2023
Borgensåtagande för viss leverans 2023
Fullgörandegaranti 2023
Förskottsgaranti 2023
+  IT-avtal
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2023
Instruktion driftavtal IT 2023
IT-Infrastrukturavtal 2023
IT-konsultavtal _löpande uppdrag_ 2023
IT-konsultavtal _resultatinriktat uppdrag_ 2023
IT-policy 2023
IT-policy Engelsk 2023
IT-Underhållsavtal 2023
Molntjänstavtal 2023
Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2023
Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2023
+  Konsultavtal
Allmänna villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2023
Allmänna villkor för konsulttjänster (Utveckling) 2023
Avtal om konsulttjänster (Utveckling av produkt) 2023
Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2023
Bilaga Kravspecifikation uppdragsavtal 2023
Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
Enkät - utvärdering av konsult 2023
Finders fee-avtal 2023
Försättsblad - Allmänna Villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2023
Försättsblad - Allmänna Villkor för konsulttjänster (Utveckling) 2023
PR-avtal 2023
Uppdragsavtal (kort) 2023
Uppdragsavtal (kort) Engelsk 2023
Uppdragsavtal 2023
Uppdragsavtal Engelsk 2023
+  Licensavtal
+  Know-how
Checklista – Upplåta licens 2023
Instruktion licensiering av know-how 2023
Licensavtal _Know-how_ 2023
Licensavtal _Know-how_ Engelsk 2023
+  Metodpatent
Checklista – Upplåta licens 2023
Licensavtal _Metodpatent_ 2023
+  Mjukvara
Allmänna villkor för licens av mjukvara 2023
Checklista – Upplåta licens 2023
Instruktion licensiering av mjukvara 2023
Licensavtal mjukvara 2023
+  Produktpatent
Checklista – Upplåta licens 2023
Licensavtal _Produktpatent_ 2023
+  Varumärke
Checklista – Upplåta licens 2023
Licensavtal _Varumärke_ 2023
+  Likvidation
+  Frivillig likvidation
Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2023
Checklista likvidations upphörande privat AB 2023
Förslag beslut likvidation förbrukat AK privat AB 2023
Kallelse extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
Slutredovisning likvidation 2023
+  Tvångslikvidation
Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2023
Checklista likvidations upphörande privat AB 2023
Checklista undvikande tvångslikvidation BV 2023
Förslag beslut likvidation förbrukat AK privat AB 2023
Kallelse extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
Slutredovisning likvidation 2023
+  Minskning av aktiekapital
+  Minskning av aktiekapital - avsättning
Checklista beslut minskning aktiekap avsättning 2023
Checklista minskning aktiekap avsättning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Ej avstämningsbolag_ 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2023
Revisorsyttrande enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2023
Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2023
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2023
+  Minskning av aktiekapital - förlusttäckning
Checklista beslut minskning aktiekap förlusttäckning 2023
Checklista minskning aktiekap förlusttäckning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Ej avstämningsbolag_ 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2023
Revisorsyttrande enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2023
Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2023
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2023
+  Minskning av aktiekapital - återbetalning
Checklista beslut minskning aktiekap återbetalning 2023
Checklista minskning aktiekap återbetalning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Ej avstämningsbolag_ 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2023
Revisorsyttrande enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2023
Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2023
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Återbetalning till aktieägare) 2023
Styrelsens redogörelse enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2023
Styrelsens yttrande enl 20 kap 8 § ABL (Minskning) 2023
+  Samarbete
Avsiktsförklaring samarbete 2023
Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2023
Projektavtal 2023
Projektavtal Engelsk 2023
Samarbetsavtal 2023
Samarbetsavtal Engelsk 2023
+  Sekretess
+  Anställd
Anställningsavtal bilaga sekretess 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2023
Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2023
Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult Engelsk 2023
Sekretessförbindelse anställda 2023
Sekretessförbindelse anställda Engelsk 2023
+  Utlämnande
Sekretessavtal ensidigt 2023
Sekretessavtal ensidigt Engelsk 2023
Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2023
+  Ömsesidig
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2023
Sekretessavtal ömsesidigt 2023
Sekretessavtal ömsesidigt Engelsk 2023
+  Starta företag
Apportavtal - Fast egendom 2023
Apportavtal - Lös egendom 2023
Bolagsordning privat 2023
Checklista bolagsordning privat 2023
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apport av lös egendom) 2023
Revisorsyttrande enl 2 kap 19 § ABL (Apport av fast egendom) 2023
Stiftelseurkund - Apport av fast egendom 2023
Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2023
Stiftelseurkund - Kontant (Privat) 2023
Stiftelseurkund - Kontant (Publikt) 2023
Stiftelseurkund - Kontant med villkor 2023
Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023
Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte Engelsk 2023
+  Tvist och konkurs
+  Alternativa tvistelösningar
+  Medling
Checklista medling vid konflikt 2023
Medlingsklausul 2023
PM Medling - vad är det?
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2023
Samtalsunderlag medlingssamtal 2023
+  Skiljeförfarande
PM Skiljedom - vad är det?
Påkallelseskrift - Lagen om skiljeförfarande 2023
Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut 2023
Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut Engelsk 2023
Skiljeklausul - förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammare 2023
Skiljeklausul - kombination (förenklat skiljeförfarande i första hand) 2023
Skiljeklausul - kombination (medling) 2023
Skiljeklausul - kombination (värde) 2023
Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande (en skiljeman) 2023
Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande 2023
Skiljeklausul - medling 2023
Skiljeklausul - skiljedomsregler för Stockholms Handelskammare 2023
+  Tvisteförhandling
PM Att hantera en tvist
PM Att undvika tvist
+  Konkursanmaning och konkursansökan
Betalningsuppmaning jml 2 kap 9 _ konkurslagen 2023
Bevakningsinlaga i konkurs 2023
Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2023
Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsuppmaning jml 2 kap 9 _ konkurslagen 2023
Konkursansökan - Egen ansökan 2023
Konkursansökan efter uppmaning enligt 2 kap 9 _ konkurslagen 2023
Konkursansökan efter utmätning 2023
+  Kronofogdemyndigheten
Ansökan om betalningsföreläggande - vanlig handräckning 2023
Ansökan om betalningsföreläggande 2023
Ansökan om särskild handräckning 2023
Ansökan om verkställighet (Allmänt) 2023
Ansökan om verkställighet (Försäljning av fastighet) 2023
Ansökan om verkställighet (Kvarstadsbeslut) 2023
Ansökan om verkställighet (Utmätning i lön) 2023
Ansökan om återvinning 2023
Ansökan vanlig handräckning (avhysning) 2023
Ansökan vanlig handräckning 2023
Begäran om överlämnande till tingsrätt 2023
Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande 2023
Återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande 2023
Överklagande av Kronofogdemyndighetens avgörande 2023
+  Tvist i domstol
+  Borgen
Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2023
Borgen vid kvarstad 2023
+  Domstolsprocesser
Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2023
Ansökan om återvinning (tredskodom) 2023
PM Arbetsdomstolen - vad gör den?
PM Domstolsprocess - vad är det?
PM Summarisk process - vad är det?
Stämningsansökan _Genstämning_ 2023
Stämningsansökan _Kvarstad_ 2023
Stämningsansökan _Standard_ 2023
Svaromål 2023
Yttrande (fortsatt skriftväxling) 2023
Överklagande av tingsrätts avgörande 2023
+  Fullmakt
Fullmakt domstols- och myndighetsärenden - Bred kombinerad Svensk och Engelsk 2023
Fullmakt domstols- och myndighetsärenden - Snäv 2023
Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2023
Fullmakt domstols- och myndighetsärenden Engelsk 2023
+  Förlikning
Förlikningsavtal - Utan domstols medverkan Engelsk 2023
Förlikningsavtal (Avskrivning) 2023
Förlikningsavtal (Upphovsrättsligt skyddat material) 2023
Förlikningsavtal (Utan domstols medverkan) 2023
PM Förlikning - vad är det?
+  Vinstutdelning
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2023
Revisorsyttrande enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2023
Styrelsens förslag till beslut om vinst (Avstämningsbolag) 2023
Styrelsens förslag till beslut om vinst (Ej avstämningsbolag) 2023
Styrelsens redogörelse enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2023
Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2023
+  Ägaravtal
+  Aktieägaravtal
Aktieinnehavsförteckning 2023
Aktieägaravtal (50-50 - Nybildat bolag) 2023
Aktieägaravtal _50-50 - Inträde i existerande bolag_ 2023
Aktieägaravtal _Flera parter med drag along och tag along_ 2023
Aktieägaravtal _Flera parter med majoritetsägare_ 2023
Aktieägaravtal _Flera parter utan majoritetsägare_ 2023
Aktieägaravtal 2023
Aktieägaravtal Engelsk 2023
Bilaga Överenskommelse om arbetsinsatser och ersättning  2023
Checklista aktieägaravtal 2023
Depositionsavtal (Aktier) 2023
PM Aktieägaravtal - vad är det?
+  Handelsbolagsavtal
Checklista handelsbolagsavtal 2023
Handelsbolagsavtal _HB_ 2023
+  Kommanditbolagsavtal
Checklista kommanditbolagsavtal 2023
Kommanditbolagsavtal 2023
+  Affärsplan
Affärsplan 2023
Affärsplan Engelsk 2023
Affärsprojektplan 2023
Checklista marknadsundersökning 2023
Checklista upprättande av affärsplan 2023
Ekonomihandbok 2023
Kommunikationsplan 2023
Marknadsplan 2023
+  Bostadsrättsförening
Ansökan om andrahandsuthyrning brf 2023
Ansökan om inträde-medlemskap-utträde ur brf 2023
Ansökan om medlemskap i brf 2023
Arbetsordning styrelsens arbete i brf 2023
Avslag - ansökan om uthyrning i andra hand - bostadsrätt 2023
Dagordning ordinarie föreningsstämma - bostadsrättsförening 2023
Ekonomisk plan för brf 2023
Fullmakt företräda medlem i bostadsrättsförening 2023
Förhandsavtal brf 2023
Information om motion till medlem i brf 2023
Kallelse till ordinarie föreningsstämma - bostadsrättsförening 2023
Kallelse till styrelsemöte - bostadsrättsförening 2023
Lägenhetsförteckning 2023
Medgivande - ansökan om uthyrning i andra hand - bostadsrätt 2023
Medlemsförteckning i bostadsrättsförening 2023
Ordnings- och trivselregler i brf 2023
Protokoll - konstituerande stämma i brf 2023
Protokoll ordinarie föreningsstämma brf 2023
Protokoll styrelsemöte bostadsrättsförening 2023
Stadgar brf 2023
Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte i brf 2023
Underhållsplan brf 2023
Upplåtelseavtal Brf 2023
Överlåtelseavtal - Bostadsrätt 2023
+  Brandskydd
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2023
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2023
Brandskyddshandbok 2023
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddspolicy Engelsk 2023
Brandskyddsregler 2023
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2023
Förteckning brandskyddsutrustning 2023
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2023
Instruktion brandskyddskontroll 2023
Instruktion vid brandlarm 2023
Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2023
Kontrollprotokoll - uppföljning av brandskyddsarbete 2023
Protokoll brandskyddskontroll 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2023
Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2023
Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2023
Utbildningsplan - utrymningsövning 2023
Årshjul brandskydd 2023
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2023
+  Brott
+  Detektion
+  Detektion
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2023
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2023
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2023
Policy för GPS-användning 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
+  Interna brott/medarbetarbrott
+  Belastningskontroll och belastningsregistret
Checklista – Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister 2023
+  Förebyggande
Attestinstruktion 2023
Checklista - hantering av bluffakturor 2023
Checklista attestrutiner 2023
Checklista förebygga oegentligheter 2023
Firmateckningsinstruktion 2023
Namnteckningsprov med signatur 2023
Ordlista medarbetarbrott 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023
Riskanalys hot och våld 2023
Signallistor – Personlighetsstörningar 2023
Varningslista ID-kapning 2023
Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2023
+  Policydokument
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy för hantering av företagets egendom 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Uppförandepolicy 2023
+  Visselblåsning
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2023
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2023
Larmrapport visselblåsning 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023
+  Reaktion
+  Utredning
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista samtal utredning oegentligheter 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023
+  Budgetering och kalkylering
+  Analys
Bidragskalkyl 2023
Du Pont-analys totalt kapital 2023
Fasta kostnader 2023
Investeringskalkyl 2023
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023
Nyckeltalsrapport HR 2023
Resultatsimulering bidragsanalys 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023
Räknare för oförändrat TB vid pris- och volymförändring 2023
+  Budget
Aktivitetsbidragsbudget 2023
Intäktsbudget tvåårig 2023
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2023
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023
Likviditetsprognos 2023
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2023
Marknadsföringsbudget tvåårig 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Projektbudget 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2023
Tidsplan budgetarbete 2023
+  Bygg och entreprenad
Allmänna bestämmelser ABS 18
Avvikelserapport entreprenad 2023
Besiktningsutlåtande entreprenad 2023
Byggmötesprotokoll 2023
Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2023
Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2023
Entreprenadkontrakt ABS 18
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - fast pris
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - löpande räkning
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - fast pris
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - löpande räkning
Entreprenadkontrakt_beställningsskrivelse 2023
Hantverkarformuläret 17
Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 2023
Kvalitetsplan bygg och entreprenad 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2023
Underrättelse till beställare - hinder 2023
Underrättelse till beställare - kompletterande projektering 2023
Underrättelse till beställare - rätt till tidsförlängning vid ÄTA-arbete 2023
Underrättelse till beställare - utförande av ÄTA-arbete 2023
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete medför väsentlig rubbning 2023
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete över gränsbelopp 2023
+  Compliance
+  Allmänna lagkrav
Lagstadgade krav antal anställda en översikt 2023
Lagstadgade krav antal anställda en översikt Engelsk 2023
Årshjul anställda i företaget 2023
Årshjul för företagare 2023
+  Dataskyddsförordningen
+  Datadelning
Checklista - Datadelningsavtal 2023
Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2023
Datadelningsavtal 2023
+  Dataskyddsombud
Arbetsbeskrivning Dataskyddsombud 2023
Checklista Dataskyddsombud 2023
+  De registrerades rättigheter
Bekräftelse hantering av personuppgifter 2023
Checklista dataportabilitet 2023
Checklista registrerades rätt till information 2023
Checklista rätt till registerutdrag 2023
Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2023
Information till registrerad om behandling av personuppgifter 2023
Meddelande om begränsning - beviljad 2023
Meddelande om begränsning - ej beviljad 2023
Meddelande om dataportabilitet - beviljad 2023
Meddelande om dataportabilitet - ej beviljad 2023
Meddelande om invändning - beviljad 2023
Meddelande om invändning - ej beviljad 2023
Meddelande om personuppgiftsincident 2023
Meddelande om radering - beviljad 2023
Meddelande om radering - ej beviljad 2023
Meddelande om rättelse - beviljad 2023
Meddelande om rättelse - ej beviljad 2023
Svar till registrerad gällande begäran om registerutdrag 2023
+  Energisektorn och personuppgifter
Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2023
+  Kamerabevakning
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2023
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2023
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
+  Konsekvensbedömning
Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2023
Konsekvensbedömning dataskydd 2023
+  Nyhetsbrev och personuppgifter
Checklista - nyhetsbrev och personuppgiftshantering 2023
+  Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Checklista dataskyddsförordningen 2023
Checklista för inventering av av regelefterlevnad av GDPR 2023
Checklista GDPR och ljudupptagningar 2023
Checklista personuppgiftsansvarig 2023
Checklista personuppgiftsbiträde 2023
Frågeformulär vid anlitande av GDPR-konsult 2023
Guide - Så här vet du om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde 2023
PM Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas?
PM Vad innebär dataskyddsförordningen
PM Vad är dataskyddslagen?
Processbeskrivning GDPR 2023
Projektplan - anpassning till dataskyddsförordningen 2023
Årshjul GDPR 2023
+  Personuppgiftsbehandling i vårdsektorn
Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023
Meddelande information om sammanhållen journalföring 2023
+  Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2023
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2023
Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2023
Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2023
Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2023
Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2023
Underbiträdesavtal 2023
Underbiträdesavtal Engelsk 2023
+  Personuppgiftsincident
Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2023
Checklista personuppgiftsincident 2023
+  Policydokument
Policy för behandling av personuppgifter 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2023
Policy för behandling av personuppgifter Engelsk 2023
Policy för lagringsminimering 2023
+  Register/förteckning
Register personuppgiftsansvarig 2023
Register personuppgiftsbiträde 2023
+  Rekrytering och personuppgifter
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2023
+  Rättsliga grunder och principer för behandling m.m.
Begäran om samtycke (vårdnadshavare) 2023
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2023
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2023
Begäran om samtycke nyhetsbrev 2023
Begäran om samtycke referens 2023
Begäran om samtycke sociala medier 2023
Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2023
Checklista – automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering 2023
Checklista - Cookies 2023
Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2023
Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2023
Checklista personuppgifter och behandling 2023
Checklista principer för behandling av personuppgifter 2023
Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2023
Återkallande av samtycke (vårdnadshavare) 2023
Återkallande av samtycke 2023
+  Skolverksamhet och personuppgiftshantering
- Checklista – skolverksamhet och personuppgiftshantering 2023
+  Säkerhet
Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2023
+  Tredjelandsöverföring
Checklista - Tredjelandsöverföring 2023
+  Medarbetarbrott
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2023
Checklista förebygga oegentligheter 2023
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Checklista samtal utredning oegentligheter 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2023
Larmrapport visselblåsning 2023
Ordlista medarbetarbrott 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023
+  Penningtvätt
Allmän riskbedömning - penningtvätt 2023
Begäran om information från klient - penningtvätt 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Flödesschema för klientkännedomskontroll 2023
Frågeformulär fördjupad kundkännedom - juridisk person 2023
Frågeformulär förenklad kundkännedom - juridisk person 2023
Frågeformulär kundkännedom - fysisk person 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Policy samt rutiner och riktlinjer mot penningtvätt Engelsk 2023
Varningssignaler penningtvätt 2023
+  Dataskyddsförordningen
+  Datadelning
Checklista - Datadelningsavtal 2023
Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2023
Datadelningsavtal 2023
+  Dataskyddsombud
Arbetsbeskrivning Dataskyddsombud 2023
Checklista Dataskyddsombud 2023
+  De registrerades rättigheter
Bekräftelse hantering av personuppgifter 2023
Checklista dataportabilitet 2023
Checklista registrerades rätt till information 2023
Checklista rätt till registerutdrag 2023
Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2023
Information till registrerad om behandling av personuppgifter 2023
Meddelande om begränsning - beviljad 2023
Meddelande om begränsning - ej beviljad 2023
Meddelande om dataportabilitet - beviljad 2023
Meddelande om dataportabilitet - ej beviljad 2023
Meddelande om invändning - beviljad 2023
Meddelande om invändning - ej beviljad 2023
Meddelande om personuppgiftsincident 2023
Meddelande om radering - beviljad 2023
Meddelande om radering - ej beviljad 2023
Meddelande om rättelse - beviljad 2023
Meddelande om rättelse - ej beviljad 2023
Svar till registrerad gällande begäran om registerutdrag 2023
+  Energisektorn och personuppgifter
Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2023
+  Kamerabevakning
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2023
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2023
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
+  Konsekvensbedömning
Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2023
Konsekvensbedömning dataskydd 2023
+  Nyhetsbrev och personuppgifter
Checklista - nyhetsbrev och personuppgiftshantering 2023
+  Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Checklista dataskyddsförordningen 2023
Checklista för inventering av av regelefterlevnad av GDPR 2023
Checklista GDPR och ljudupptagningar 2023
Checklista personuppgiftsansvarig 2023
Checklista personuppgiftsbiträde 2023
Frågeformulär vid anlitande av GDPR-konsult 2023
Guide - Så här vet du om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde 2023
PM Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas?
PM Vad innebär dataskyddsförordningen
PM Vad är dataskyddslagen?
Processbeskrivning GDPR 2023
Projektplan - anpassning till dataskyddsförordningen 2023
Årshjul GDPR 2023
+  Personuppgiftsbehandling i vårdsektorn
Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023
Meddelande information om sammanhållen journalföring 2023
+  Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2023
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2023
Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2023
Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2023
Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2023
Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2023
Underbiträdesavtal 2023
Underbiträdesavtal Engelsk 2023
+  Personuppgiftsincident
Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2023
Checklista personuppgiftsincident 2023
+  Policydokument
Policy för behandling av personuppgifter 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2023
Policy för behandling av personuppgifter Engelsk 2023
Policy för lagringsminimering 2023
+  Register/förteckning
Register personuppgiftsansvarig 2023
Register personuppgiftsbiträde 2023
+  Rekrytering och personuppgifter
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2023
+  Rättsliga grunder och principer för behandling m.m.
Begäran om samtycke (vårdnadshavare) 2023
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2023
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2023
Begäran om samtycke nyhetsbrev 2023
Begäran om samtycke referens 2023
Begäran om samtycke sociala medier 2023
Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2023
Checklista – automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering 2023
Checklista - Cookies 2023
Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2023
Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2023
Checklista personuppgifter och behandling 2023
Checklista principer för behandling av personuppgifter 2023
Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2023
Återkallande av samtycke (vårdnadshavare) 2023
Återkallande av samtycke 2023
+  Skolverksamhet och personuppgiftshantering
- Checklista – skolverksamhet och personuppgiftshantering 2023
+  Säkerhet
Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2023
+  Tredjelandsöverföring
Checklista - Tredjelandsöverföring 2023
+  Ekonomi och redovisning
+  Attestrutiner
Attestinstruktion 2023
Checklista attestrutiner 2023
Firmateckningsinstruktion 2023
Namnteckningsprov med signatur 2023
Policy för attestinstruktion 2023
+  Avstämningar
1221 Inventarier 2023
1511 Kundfordringar 2023
1611 Reseförskott 2023
1612 Kassaförskott2023
1613 Övriga förskott 2023
1614 Tillfälliga lån till anställda 2023
1619 Övriga fordringar hos anställda 2023
1630 Skattekonto 2023
1640 Skattefordringar 2023
1650 Momsfordran 2023
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2023
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 2023
1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2023
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2023
1681 Utlägg för kunder 2023
1682 Kortfristiga lånefordringar 2023
1683 Fordringar tecknat ej inbetalt aktiekapital 2023
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2023
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående personer 2023
1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2023
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 2023
1689 Övriga kortfristiga fordringar 2023
1690 Värdereglering av kortfristiga fordringar 2023
1710 Förutbetalda hyreskostnader 2023
1720 Förutbetalda leasingavgifter 2023
1730 Förutbetalda försäkringspremier 2023
1740 Förutbetalda räntekostnader 2023
1750 Upplupna hyresintäkter 2023
1760 Upplupna ränteintäkter 2023
1770 Tillgångar av kostnadsnatur 2023
1780 Upplupna avtalsintäkter 2023
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2023
1799 Observationskonto 2023
1810 Aktier i börsnoterade bolag 2023
1911 Huvudkassa 2023
1921 PlusGirokonto 2023
1931 Checkräkning 2023
2093 Erhållna aktieägartillskott 2023
2095 Fusionsresultat 2023
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2023
2421 Ej inlösta presentkort 2023
2429 Övriga förskott från kunder 2023
2441 Leverantörsskulder 2023
2650 Momsskuld 2023
+  Betalningar
Bankgiroutbetalningsräknare 2023
Fixkassa 2023
Kassabok månadsindelad 2023
Kontantkvitto 2023
Likviditetsprognos 2023
+  Ekonomihandbok
Ekonomihandbok 2023
Årshjul ekonomiarbete 2023
+  Fakturering
Checklista - hantering av bluffakturor 2023
Faktura i set om 25 2023
Faktura ROT och RUT 2023
Kreditfaktura 2023
Kundfakturaunderlag med leveransdetaljer 2023
Kundfakturaunderlag utan leveransdetaljer 2023
Orderbekräftelse 2023
Orderbekräftelse Engelsk 2023
Rekvisitionsorder 2023
+  Kontrollbalansräkning
Checklista kontrollbalansräkning 2023
Kontrollbalansräkning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023
+  Kundreskontra
Ansökan om betalningsföreläggande 2023
Betalningspåminnelse nr 1 2023
Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2023
Dröjsmålsränteberäkning 2023
Inkassokravbrev 2023
Inkassokravbrev Engelsk 2023
Kundreskontra - 1 sida, 20 fakturor 2023
Kundreskontra 2023
+  Lager
Följesedel 2023
Följesedel Engelsk 2023
Inventeringslista 2023
Lagerinventeringsintyg 2023
+  Leverantörsreskontra
Bestridande av betalningsföreläggande 2023
Bestridande av faktura 2023
Bestridande av inkassokrav 2023
Kreditansökan 2023
Leverantörsreskontra 1 sida 20 fakturor 2023
Leverantörsreskontra 2 sidor 50 fakturor 2023
Underrättelse om minskad betalning 2023
+  Löpande bokföring
Bokföringsorder 1 sida 1 dimension 2023
Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2023
Bokföringsorder 1 sida 3 dimensioner 2023
Kvittopapper 1 dimension 2023
Kvittopapper 2 dimensioner 2023
Kvittopapper 3 dimensioner 2023
Utläggsräkning 2023
+  Policy
Kreditpolicy 2023
Kreditpolicy Engelsk 2023
+  Pärmar för ekonomi och redovisning
Pärm - för bank och finans 2023
Pärm - för årsbokslut 2023
Pärm 1 t.o.m. 10 2023
Pärm 1 t.o.m. 12 2023
Pärm 1 t.o.m. 15 2023
Pärm 1 t.o.m. 20 2023
Pärm 1 t.o.m. 31 2023
Pärm 1 t.o.m. 5 2023
Pärm 1 t.o.m. 52 2023
Pärm A t.o.m. Ö 2023
Pärm januari t.o.m. december 2023
+  Rapportering
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023
Nyckeltalsrapport HR 2023
+  Redovisnings- och revisionstjänster
Offert för redovisningstjänster 2023
Uppdragsbeskrivning redovisning 2023
Uppdragsbrev redovisningstjänster 2023
Uppdragsbrev redovisningstjänster förenklad 2023
+  Räknare
Bankgiroutbetalningsräknare 2023
Kombinationsräknare fem steg två decimaler 2023
Kontrollsifferräknare Modulo 10 2023
Momsräknare 2023
Summa- och differensräknare - för 5 x 20 tal 2023
+  Vinstuttag
Avtal om direktpension 2023
+  Ekonomisk förening
Ansökan om medlemskap i ekonomisk förening 2023
Fullmakt ekonomisk förening 2023
Förlagsandelsbevis ekonomisk förening 2023
Kallelse till föreningsstämma 2023
Medlemsbevis i ekonomisk förening 2023
Medlemsförteckning i ekonomisk förening 2023
Protokoll konstituerande föreningsstämma 2023
Protokoll konstituerande styrelsemöte ekonomisk förening 2023
Protokoll ordinarie föreningsstämma - beslut om nya stadgar 2023
Stadgar ekonomisk förening 2023
Överlåtelse av andel i ekonomisk förening 2023
+  Fastighet och hyra
+  Arrende och nyttjanderätter
Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2023
Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2023
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Bostadsarrende 2023
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Jordbruksarrende 2023
Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2023
Ansökan ang lantmäteriförrättning 2023
Avtal om anläggningsarrende 2023
Avtal om bostadsarrende 2023
Avtal om jordbruksarrende 2023
Avtal om lägenhetsarrende 2023
Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2023
Indexklausul - Arrende 2023
Servitutsavtal 2023
Upplåtelse av jakt 2023
Uppsägning för avflyttning av arrendator 2023
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Anläggningsarrende 2023
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Bostadsarrende 2023
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2023
Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2023
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2023
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2023
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Jordbruksarrende 2023
+  Fastighetsöverlåtelse
+  Fullmakt
Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2023
Fullmakt sälja fastighet - Begränsad 2023
Fullmakt sälja fastighet - Ej begränsad 2023
+  Köpekontrakt och köpebrev
Ansökan om förvärvstillstånd - juridisk person
Checklista fastighetsöverlåtelse 2023
Handpenningavtal 2023
Köpebrev 2023
Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2023
Köpekontrakt fastighet 2023
Köpekontrakt fastighet Engelsk 2023
Köpekontrakt och köpebrev _Fastighetsreglering_ 2023
Köpekontrakt och köpebrev _Köp av hyresfastighet med lokal_ 2023
Likvidavräkning 2023
Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2023
Transportköp 2023
+  Förvaltning
Ansökan om dödande av förkommet pantbrev 2023
Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev 2023
Checklista Service Level Agreement Fastighetsförvaltning 2023
Fullföljd av ansökan - förkommet pantbrev 2023
Förvaltningsavtal - Ekonomisk förvaltning 2023
Förvaltningsavtal - Teknisk förvaltning 2023
Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2023
+  Hyra - För hyresgäst
Ansökan till hyresvärd om uthyrning av lokal i andra hand 2023
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2023
Meddelande om pantsättning av hyresrätt (lokal) 2023
Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av hyresgäst) 2023
+  Hyra - För hyresvärd
Anmodan till hyresgäst att flytta 2023
Anmodan till hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2023
Anmodan till konkursbo - ställande av säkerhet 2023
Anmodan till make eller sambo att flytta 2023
Anmodan till medhyresgäst att avflytta 2023
Ansökan ang godkännande om avstående från besittningsskydd 2023
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2023
Ansökan till hyresnämnd gällande ändring av villkor 2023
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2023
Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2023
Borgensförbindelse - Bostad 2023
Checklista avstående från besittningsskydd - Bostad 2023
Hyresavtal - Lägenhet _Bostad_ 2023
Hyresavtal - parkeringsplats 2023
Hyresavtal - Uthyrning av rum 2023
Meddelande om åtgärder enligt 12 kap 18 e § jordabalken 2023
Meddelande om ändring av hyra enligt 12 kap 54 a § jordabalken 2023
Meddelande om ändring av hyresvillkor enligt 12 kap 54 § jordabalken 2023
Meddelande till socialnämnd enligt 12 kap 44 § jordabalken 2023
PM Besittningsskydd - vad är det?
Processbeskrivning - Förverkande av lokalhyresavtal 2023
Stämningsansökan _utfående av deponerat belopp_ Bostad 2023
Underrättelse till socialnämnd enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2023
Uppmaning till konkursbo - ställa lokal till förfogande 2023
Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra 2023
Uppsägning pga förverkande 2023
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023
Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023
Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023
+  Hyresavtal - Lokal
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2023
Ansökan om deponering av hyra - Lokal 2023
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2023
Ansökan om medling av hyresgäst - Lokal 2023
Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2023
Besiktningsprotokoll lokal 2023
Borgensförbindelse - Lokal 2023
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2023
Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2023
Checklista avstående från besittningsskydd - Lokal 2023
Checklista flytt 2023
Fastighetsskatteklausul - Lokal 2023
Hyresavtal - Del av lokal 2023
Hyresavtal - Garageplats 2023
Hyresavtal - Lokal 2023
Hyresavtal - Lokal Engelsk 2023
Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2023
Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2023
Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2023
Hänskjutning till medling - Lokal 2023
Indexklausul - Lokal 2023
Kyla- och ventilationsklausul - Lokal 2023
Miljöklausul - Lokal 2023
PM Besittningsskydd - vad är det?
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2023
Stämningsansökan (Utfående av deponerat belopp) Lokal 2023
Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2023
Uppsägning för villkorsändring (Uppsägning av hyresvärd) 2023
Uppsägning pga obetald hyra (lokalhyresgäst) 2023
VA-klausul - Lokal 2023
+  Samäganderättsavtal
Ansökan om försäljning av samägd egendom 2023
Ansökan om god man för förvaltning av samägd egendom 2023
Yttrande - synnerliga skäl för anstånd 2023
+  Finans
+  Kreditgivning
Ansökan om betalningsföreläggande 2023
Avslag på kreditansökan 2023
Förfrågan om kund hos bank 2023
Godkännande av avbetalningsplan 2023
Uppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2023
+  Lån med avskiljbara teckningsoptioner
Bemyndigande för emission av avskiljbara teckningsoptioner 2023
Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2023
Riktad emission (kontant) - Privat ej avstämningsbolag 2023
Riktad emission (kontant) - Publikt avstämningsbolag 2023
Riktad emission (kontant) - Publikt ej avstämningsbolag 2023
Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2023
Skuldebrev (löpande) - Avskiljbara teckningsoptioner 2023
+  Lån och säkerhet
+  Borgen
Avbrytande av preskription 2023
Enkel borgen av företag (Beloppsbegränsad) 2023
Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2023
Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2023
Enkel borgen av företag (Standard med efterborgen) 2023
Enkel borgen av företag (Standard) 2023
Enkel borgen av företag (Tidsbegränsad) 2023
Fyllnadsborgen av företag (Enkel borgen) 2023
Fyllnadsborgen av företag (Proprieborgen) 2023
Förfrågan om borgensmannabyte 2023
PM Borgensansvar - vad är det?
Proprieborgen av företag (Beloppsbegränsad) 2023
Proprieborgen av företag (Efterställd regressrätt) 2023
Proprieborgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2023
Proprieborgen av företag (Standard med efterborgen) 2023
Proprieborgen av företag (Standard) 2023
Proprieborgen av företag (Tidsbegränsad) 2023
Underborgen av företag (Enkel borgen) 2023
Underborgen av företag (Proprieborgen) 2023
+  Förlagslån
Enkelt skuldebrev för förlagslån 2023
Löpande skuldebrev för förlagslån 2023
Villkor för förlagslån (Enkelt) 2023
Villkor för förlagslån (Löpande) 2023
+  Kvitto
Kvitto ang betalning - Företag 2023
+  Låneavtal
Förfrågan om amorteringsuppskov 2023
Låneavtal - Avtal med anställd 2023
Låneavtal - Fast ränta _med säkerhet_ 2023
Låneavtal - Fast ränta _med säkerhet_ Engelsk 2023
Låneavtal - Rörlig ränta_ referensränta 2023
Låneavtal - Rörlig ränta_ statslåneräntan 2023
Låneavtal - Rörlig ränta_ STIBOR 2023
+  Moderbolagsgarantier
Moderbolagsgaranti 2023
+  Pantsättning
BV 950 Ansökan inskrivningsärendeV20160608
Pantavtal - Fastighet _andrahandspantsättning_ 2023
Pantavtal _Detaljerat_ - Aktier 2023
Pantavtal _Detaljerat_ - Fastighet 2023
Pantavtal _Detaljerat_ - Fordringar 2023
Pantavtal _Detaljerat_ - Lös egendom 2023
Pantavtal _Detaljerat_ - Patent 2023
Pantavtal Detaljerat - Företagsinteckning 2023
Underrättelse om andrahandspantsättning 2023
Underrättelse till bolag om pant av aktier 2023
+  Skuldebrev
Ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023
Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2023
Denuntiation - enkelt skuldebrev enkel fordran 2023
Enkelt skuldebrev 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan pant 2023
Enkelt skuldebrev borgen 2023
Enkelt skuldebrev borgen pant 2023
Enkelt skuldebrev Engelsk 2023
Enkelt skuldebrev pant 2023
Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023
Löpande skuldebrev 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan pant 2023
Löpande skuldebrev borgen 2023
Löpande skuldebrev borgen pant 2023
Löpande skuldebrev Engelsk 2023
Löpande skuldebrev pant 2023
PM Skuldebrev - vad är det?
Samtycke till gäldenärsbyte 2023
Överlåtelse av fordringar 2023
+  Stödbrev m.m.
Stödbrev av moderbolag (Generellt Letter of Comfort) 2023
Stödbrev av moderbolag (Letter of Comfort med vissa åtaganden) 2023
+  Optionsavtal
Option att köpa aktier 2023
Option att sälja aktier 2023
+  Policy
Finanspolicy 2023
+  Upptagande av kapitalandelslån
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2023
Villkor för kapitalandelslån 2023
+  Upptagande av vinstandelslån
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2023
Villkor för vinstandelslån 2023
+  Företagssäkerhet
Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2023
Checklista - Säkerhetsskyddslagen 2023
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2023
Checklista Inbrottslarm 2023
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2023
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2023
Dokumentation av säkerhetsprövningssamtal 2023
Lösenordspolicy 2023
Riskbedömning företag 2023
Samtalsunderlag - Säkerhetsprövningssamtal 2023
Säkerhetspolicy 2023
+  Försäljning och marknadsföring
+  Budgetering
Aktivitetsbidragsbudget 2023
Dagrapport säljaktiviteter 2023
Intäktsbudget produkt delmarknad 2023
Intäktsbudget tvåårig 2023
Marknadsföringsbudget tvåårig 2023
Målformulär 2023
Nyckelkundsplan 2023
Periodförsäljning för säljare 2023
Referenstagning 2023
Säljarens mål budget resultat 2023
Säljprognos 2023
Tolv månaders försäljning 2023
Veckobudget över säljaktiviteter 2023
Veckorapport säljaktiviteter 2023
+  Internet
Allmänna bestämmelser för webbplats 2023
Checklista - Cookies 2023
Checklista sökmotoroptimering 2023
Cookies 2023
Personuppgifter webbplats 2023
PM Regler för marknadsföring och tävlingar i sociala medier
Policy sociala medier 2023
Policy sociala medier Engelsk 2023
+  Marknadsföring och E-postmarknadsföring
Checklista - Juridik och marknadsföring 2023
Checklista e-postmarknadsföring 2023
+  Mässa
Checklista inför workshop eller event 2023
Checklista kostnadskontroll mässa 2023
Checklista mässdeltagande 2023
Checklista mässmonterarbete 2023
Mässbudget 2023
Mässchema 2023
Mässplan 2023
+  Planering
Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2023
Checklista kursupphandling 2023
Checklista marknadsundersökning 2023
Checklista utformning och analys av marknadsundersökning 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Kommunikationsplan 2023
Konkurrentanalys konkurrensmedel 2023
Köpbeteenden per målgrupp 2023
Marknadsplan 2023
Padlock 2023
Produkt- marknadsmatris 2023
Produktegenskapsjämförelse 2023
+  Pressmeddelanden
Checklista pressmeddelanden 2023
PR-avtal 2023
Pressmeddelandeexempel 2023
Sändlista pressmeddelanden 2023
+  Prissättning
Prissättning utifrån påläggskrav 2023
Prissättning utifrån vinstmarginalkrav 2023
Rabattavtal 2023
+  Provisionssystem
Provisionsavtal 2023
Provisionsberäkning A 2023
+  Reklam och tryck
Avtal om framtagande av förslag till trycksak 2023
Ramavtal med reklambyrå 2023
+  Socialt ansvarstagande och sponsring
Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2023
Checklista sponsoravtal 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Policy stöd ideella organisationer 2023
Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2023
Sponsoravtal _Arenasponsring_ 2023
Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2023
Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2023
Sponsoravtal 2023
+  Telefonförsäljning
Bekräftelse anbud telefonförsäljning 2023
Bekräftelse ingånget avtal vid telefonförsäljning 2023
Checklista - Regler vid telefonförsäljning 2023
+  Utvärdering
PM Säljhinder - vad är det?
Utvärdera din säljkår 2023
+  Handböcker
Arbetsmiljöhandbok 2023
Brandskyddshandbok 2023
Ekonomihandbok 2023
GDPR-handbok 2023
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2023
Hygienhandbok 2023
Kvalitetshandbok 2023
Personalhandbok 2023
Personalhandbok Engelsk 2023
Styrelsehandbok 2023
+  Hållbarhet
Checklista - Väsentlighetsanalys 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Hållbarhetsnyckeltal 2023
Hållbarhetspolicy 2023
Hållbarhetspolicy Engelsk 2023
Hållbarhetsramverk 2023
Intressentanalys 2023
Intressentkarta 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2023
Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2023
Sammanställning Intressentdialog 2023
+  Informationssäkerhet
+  Förberedande analys
Arbetsbeskrivning samordnare av informationssäkerhet 2023
Bedömning av risker - informationstillgångar 2023
Checklista - skydd mot nätfiske (phishing) 2023
Checklista hotbildsanalys 2023
Checklista informationssäkerhet 2023
Checklista skydda dina konton 2023
Hotbildsanalys 2023
Hotbildskatalog Informationssäkerhet 2023
IT-säkerhet - Rekommendationer för mindre företag 2023
Processbeskrivning operativ risk 2023
Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2023
Självskattning cybersäkerhet 2023
Självskattning informationssäkerhet 2023
Årshjul informationssäkerhet 2023
Åtgärdsplan risker 2023
Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2023
+  Incidenthantering
Checklista incidenthantering informationssäkerhet 2023
Checklista incidenthantering vid cyberattack 2023
Checklista lönsam säkerhetsinvestering 2023
Checklista stödsamtal kris 2023
Handlingsplan risker informationstillgångar 2023
Incidentrapport informationssäkerhet 2023
Kontrollprotokoll - åtgärder - informationssäkerhet 2023
Loggbok inträffade incidenter kris 2023
+  Kontinuitetsplanering
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2023
Checklista krisledningsövning säkerhet 2023
Checklista scenarioövning kris 2023
Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion 2023
Delegeringshandling sammankallande krisledning 2023
Kontaktlista krisorganisation 2023
Kontinuitetsplan övergripande 2023
Loggbok inträffade incidenter kris 2023
Mobiliseringskort krisledning 2023
Scenarioövning säkerhet 2023
Schema krisledningsövning säkerhet 2023
Schema scenarioövning säkerhet 2023
+  Policy
Checklista informationssäkerhetspolicy 2023
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2023
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2023
Informationssäkerhetspolicy enkel 2023
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2023
Klassificeringspolicy 2023
Ordlista informationssäkerhet 2023
Policy för användning av nätverkstjänster 2023
Policy för mobil databehandling 2023
Policy för säkerhetskopiering av data 2023
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2023
Policy om fjärranslutning 2023
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2023
Policy om krypteringsåtgärder 2023
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2023
Policy om åtkomstkontroll 2023
Säkerhetspolicy 2023
+  Konflikthantering
Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag 2023
Policy för konflikthantering 2023
Samtalsunderlag konflikthantering 2023
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2023
+  Krishantering
+  Förberedelse
Anhöriglista medarbetare 2023
Checklista pandemiplanering 2023
Handlingsplan krisintervention 2023
Ordlista krishantering 2023
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2023
+  Insatser
Checklista arbetsplatsolycka 2023
Checklista debriefing traumatisk incident 2023
Checklista defusing traumatisk incident 2023
Checklista dödsfall anställd 2023
Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2023
Checklista information katastrof traumatisk incident 2023
Checklista information kris traumatisk incident 2023
Checklista krisinterventionsmetoder 2023
Checklista krisstöd upp till ett år 2023
Checklista mänskliga reaktioner traumatisk incident 2023
Loggbok inträffade incidenter kris 2023
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2023
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2023
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2023
+  Krisstödsorganisation
Avtal deltagare krisstödsorganisation 2023
Checklista skapa intern krisstödsorganisation 2023
Kontaktlista akut händelse 2023
Kontaktlista krisstödsorganisation 2023
+  Policy
Krispolicy 2023
Policy för kontakt med media 2023
Policy mot hot och våld 2023
+  Kvalitetssäkring
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 2023
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 2023
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2023
Checklista - genomförande av processkartläggning 2023
Checklista certifiering ISO 9001 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2023
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2023
Instruktion för upprättande av rutiner 2023
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2023
Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2023
Krav på dokumenterad information - ISO 9001 och ISO 14001 2023
Kvalitetshandbok 2023
Kvalitetspolicy 2023
Kvalitetspolicy Engelsk 2023
Leverantörsutvärdering 2023
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001 2023
PM Ledningssystem - vad är det?
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2023
Protokoll för miljörisker, miljöaspekter och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2023
Protokoll ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001 2023
Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 2023
SWOT-analys 2023
Underlag till GAP-analys enligt ISO 90012015 2023
Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2023
+  Ledarskap
+  Coaching och mental träning
Checklista för coacher - mötet med klienten 2023
Coachingplan 2023
Formel för självförtroende 2023
Formel för självkänsla 2023
Frågeformulär - förstå varför du vill nå dina mål 2023
Frågeformulär - identifiera dina mål 2023
Frågeformulär - identifiera dina styrkor 2023
Frågeformulär för coach 2023
Förberedelseunderlag inför upprättande av coachingplan 2023
Livshjul för bättre balans 2023
Policy för coaching 2023
Självutvärdering efter coaching 2023
Underlag - brainstorming för måluppfyllelse 2023
Överenskommelse om coaching 2023
+  Förhandling
PM Att hantera en tvist
PM Att undvika tvist
PM Förlikning - vad är det?
PM Medling - vad är det?
+  Förtroende
Förtroendematris 2023
+  Kommunikation
Att ge och ta emot återkoppling 2023
Checklista - trovärdighet i kommunikation 2023
Checklista feedback 2023
Formel för konstruktiv kommunikation 2023
Kommunikationsplan 2023
Kommunikationspolicy 2023
PM Tre steg till ett konstruktivt samarbete
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2023
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2023
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2023
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2023
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2023
Samtalsunderlag konflikthantering 2023
Samtalsunderlag kränkande särbehandling 2023
Samtalsunderlag lönesamtal 2023
Samtalsunderlag medlingssamtal 2023
Samtalsunderlag motivationssamtal 2023
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2023
Samtalsunderlag utvecklingssamtal - förenklad 2023
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2023
+  Ledningsgrupp
Agenda ledningsgruppsmöte 2023
Arbetsordning och instruktion ledningsgrupp 2023
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2023
Checklista - Bli en bra chef 2023
Checklista beslutsprocess för affärscase 2023
Checklista föredragandens arbetsordning 2023
Checklista ledarskap på distans 2023
Checklista ordförandens arbetsordning 2023
Diskussionsunderlag för effektiva möten 2023
Frågeformulär - ledningsgruppens roll 2023
Frågeformulär - ledningsgruppens strukturella arbete 2023
Förteckning - managementprinciper 2023
Karta över verksamhetsförmågor 2023
Mötesagenda med beslutsprotokoll 2023
Utvärdering - lägesbild av ledningens arbete 2023
Utvärdering av ledningens samspel 2023
Utvärdering av ledningens strukturella arbete 2023
Utvärdering och diskussionsunderlag - möteseffektivitet 2023
Översikt ledningsgruppens arbetsformer 2023
+  Motivation
Checklista 5-stegs målprocess 2023
Checklista för ökad effektivitet 2023
Checklista motivationsarbete 2023
Förberedande kallelse motivationssamtal 2023
Inventering brist på motivation 2023
Motivationstest 2023
Plan för förbättring av arbetsprestation 2023
PM Motiverande samtal - ett redskap för förändring
PM Personlighet och attityd
Samtalsunderlag motivationssamtal 2023
Syfte Vision Mål 2023
Översikt - sanningar om högpresterande medarbetare 2023
+  Reflektion
Reflektionsunderlag debriefing 2023
+  Resiliens
Självskattning bygga personlig resiliens 2023
+  Självkänsla
Självskattning - Utvärdera din självkänsla 2023
+  Teamarbete
Checklista ledarskap under förändring 2023
Checklista probleminventering som påverkar ditt team 2023
Förteckning - Ansvarsområden i team 2023
Förteckning - framgångsfaktorer för team 2023
Måluppföljning team 2023
Mötesanteckningar team 2023
Reflektionsverktyg 2023
Självskattning - relationer i teamet 2023
+  Miljö
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2023
Checklista miljöutredning 2023
Delegeringshandling yttre miljö 2023
Frågeunderlag för egenkontroll enligt miljöbalken 2023
Förteckning över kemiska produkter 2023
Miljöhandlingsplan 2023
Miljöpolicy 2023
Miljöpolicy Engelsk 2023
Miljöredovisning 2023
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2023
PM Egenkontroll enligt miljöbalken
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2023
Processbeskrivning miljöarbete 2023
Returneringshandling yttre miljö 2023
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 2023
+  Offert, order och fakturering
+  Fakturering
Checklista - hantering av bluffakturor 2023
Faktura i set om 25 2023
Faktura ROT och RUT 2023
Kreditfaktura 2023
+  Krav
Betalningspåminnelse nr 1 2023
Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2023
Dröjsmålsränteberäkning 2023
Inkassokravbrev 2023
Inkassokravbrev Engelsk 2023
Inkassokrävaren 2023
+  Offert
Allmänna leveransvillkor 2023
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2023
Checklista acceptjuridik 2023
Checklista offertjuridik 2023
Offert för redovisningstjänster 2023
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2023
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2023
Offert med leveransdetaljer 20 artikelrader 2023
Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2023
Offert tjänst 2023
Offertförfrågan 2023
Produkter och priser 2023
Sanningsförsäkran 2023
+  Order
Följesedel 2023
Följesedel Engelsk 2023
Inköpsorder 2023
Inköpsorder Engelsk 2023
Orderbekräftelse 2023
Orderbekräftelse Engelsk 2023
Rekvisitionsorder 2023
+  Personal
+  Anställning - upphörande
+  Anställning till 68 år
Skriftligt besked att lämna anställning - 68 år 2023
+  Arbetsbrist
Checklista för turordningslista 2023
Checklista inför uppsägningssamtal 2023
Checklista omplacering 2023
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2023
Checklista uppsägningssamtal 2023
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2023
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2023
Information till facklig organisation om planerad uppsägning pga arbetsbrist 2023
Kallelse till facklig organisation om förhandling 2023
MBL- protokoll fört vid förhandling 2023
Omplaceringserbjudande 2023
Omplaceringsutredning 2023
Processbeskrivning vid arbetsbrist 2023
Protokoll - Facklig förhandling arbetsbrist 2023
Turordningslista vid arbetsbrist 2023
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2023
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2023
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning Engelsk 2023
+  Avskedande
Besked om avskedande 2023
Checklista för avskedande_ med kollektivavtal 2023
Checklista för avskedande_ utan kollektivavtal 2023
Processbeskrivning – Anställning upphörande - Avskedande 2023
Underrättelse till anställd om avsked 2023
Varning till anställd 2023
+  Betyg och intyg
Anställningsintyg 2023
Anställningsintyg Engelsk 2023
Arbetsgivarintyg
Arbetsintyg för företagare
Komplettering till Arbetsgivarintyg
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2023
Nyckelkvittens 2023
Praktikintyg 2023
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2023
Tjänstgöringsbetyg neutral ton Engelsk 2023
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2023
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2023
Tjänstgöringsintyg 2023
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2023
+  Frivillig överenskommelse
Avgångsavtal 2023
Avgångsavtal Engelsk 2023
Besked om Pensionsavgång 2023
Checklista för frivillig överenskommelse 2023
Checklista inför en anställnings upphörande 2023
Inbjudan - frågor inför avslutsintervju 2023
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2023
Uppsägning - anställds egen 2023
Ömsesidig avslutning av anställningsförhållande 2023
Överenskommelse i samband med anställning upphör 2023
+  Företrädesrätt
Checklista företrädesrätt återanställning 2023
+  Personliga förhållanden
Checklista omplacering 2023
Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2023
Checklista uppsägning pga personl förhållanden UKA 2023
Omplaceringserbjudande 2023
Omplaceringsutredning 2023
PM Ofrivillig misskötsel - vad är det?
Processbeskrivning – Anställning upphörande – Personliga förhållanden 2023
Underrättelse uppsägning personliga skäl 2023
Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden 2023
+  Provanställning
Besked om provanställnings upphörande 2023
+  Referenser
Referens avseende fd anställd dålig 2023
Referens avseende fd anställd god 2023
Referens avseende fd anställd neutral 2023
+  Sjukersättning
Besked om anställnings upphörande pga hel sjukersättning 2023
+  Svåra samtal
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2023
+  Tidsbegränsad anställning
Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande 2023
Checklista tidsbegränsad anställnings upphörande 2023
+  Varsel
Varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande 2023
Varsel till facklig organisation om tidsbegränsad anställnings upphörande 2023
Varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd 2023
Varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd pga personliga förhållanden 2023
+  Anställningsavtal
Anmälan om bisyssla 2023
Anställningsavtal bilaga bonus 2023
Anställningsavtal bilaga bonus Engelsk 2023
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2023
Anställningsavtal bilaga konkurrens Engelsk 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2023
Anställningsavtal korta visstidsanställningar med timlön 2023
Anställningsavtal personlig assistent 2023
Anställningsavtal provanställning 2023
Anställningsavtal provanställning Engelsk 2023
Anställningsavtal särskild visstid Engelsk 2023
Anställningsavtal särskild visstidsanställning 2023
Anställningsavtal säsongsarbete 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2023
Anställningsavtal verkställande direktör 2023
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2023
Anställningsavtal vikariat 2023
Anställningsavtal vikariat Engelsk 2023
Anställningsbevis 2023
Anställningsintyg 2023
Anställningsintyg Engelsk 2023
Avtal om distansarbete 2023
Avtal om distansarbete Engelsk 2023
Avtal om extraordinär utbildning 2023
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2023
Bekräftelse om tillsvidareanställning 2023
Checklista anställningsavtal 2023
Praktikavtal 2023
Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse Engelsk 2023
Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse2023
+  Arbetsbeskrivningar
Arbetsbeskrivning - webbansvarig 2023
Arbetsbeskrivning ansvarig administration 2023
Arbetsbeskrivning ansvarig kundsupport 2023
Arbetsbeskrivning ansvarig marknadsföring 2023
Arbetsbeskrivning arbetsledare linjen 2023
Arbetsbeskrivning avdelningschef 2023
Arbetsbeskrivning controller 2023
Arbetsbeskrivning Dataskyddsombud 2023
Arbetsbeskrivning ekonomiassistent 2023
Arbetsbeskrivning ekonomichef (ekonomiansvarig) 2023
Arbetsbeskrivning försäljningschef 2023
Arbetsbeskrivning grundskolechef 2023
Arbetsbeskrivning inköpare 2023
Arbetsbeskrivning innesäljare 2023
Arbetsbeskrivning IT-ansvarig 2023
Arbetsbeskrivning IT-konsult 2023
Arbetsbeskrivning kock 2023
Arbetsbeskrivning kommunikatör 2023
Arbetsbeskrivning kontorsansvarig 2023
Arbetsbeskrivning köksbiträde 2023
Arbetsbeskrivning lagerarbetare 2023
Arbetsbeskrivning logistikansvarig 2023
Arbetsbeskrivning löneadministratör 2023
Arbetsbeskrivning medarbetare linjen 2023
Arbetsbeskrivning miljö- och kvalitetsansvarig 2023
Arbetsbeskrivning personalansvarig 2023
Arbetsbeskrivning produktionstekniker 2023
Arbetsbeskrivning programmerare-utvecklare 2023
Arbetsbeskrivning projektledare 2023
Arbetsbeskrivning receptionist 2023
Arbetsbeskrivning redovisningsekonom 2023
Arbetsbeskrivning rektor förskola 2023
Arbetsbeskrivning rektor grundskola 2023
Arbetsbeskrivning samordnare av informationssäkerhet 2023
Arbetsbeskrivning serviceplanerare 2023
Arbetsbeskrivning servicetekniker 2023
Arbetsbeskrivning systemkonsult 2023
Arbetsbeskrivning säkerhetschef 2023
Arbetsbeskrivning utesäljare 2023
Arbetsbeskrivning vaktmästare 2023
VD-instruktion 2023
+  Arbetsmiljö
+  Arbetsmiljöhandbok
Arbetsmiljöhandbok 2023
+  Hot och våld
Checklista pågående dödligt våld 2023
Checklista undvika hot och våld 2023
Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2023
Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2023
Kontrollrapport för åtgärdade arbetsmiljörisker 2023
Listning av arbetsmiljörisker 2023
Policy mot hot och våld 2023
Sammanställning av riskbedömning, risknivåer och åtgärder 2023
Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2023
Tillbudsrapport vid telefonhot 2023
+  ISO 45001
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 45001 2023
Avvikelser från Intern revision 45001 2023
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 45001 2023
Handlingsplan för arbetsmiljörisker ISO 45001 2023
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 45001 2023
Kravutredning ISO 45001 2023
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 45001 2023
Processbeskrivning arbetsmiljöledning ISO 45001 2023
Protokoll ledningens genomgång av ISO 45001 2023
Protokoll ledningsmöte ISO 45001 2023
Protokoll samrådsmöte ISO 45001 2023
Skyddsrond utifrån kravutredning ISO 45001 2023
Utbildningsplan ISO 45001 2023
+  Organisatorisk och social arbetsmiljö
+  Arbetsbelastning
Checklista förebygga stress 2023
Checklista hantera uppkommen stress 2023
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2023
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2023
Enkät stressfaktorer 2023
Enkät stressymtom 2023
Klagomålshanterare 2023
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2023
Stresskala 2023
Stresspolicy 2023
+  Arbetstid
Arbetstidsschema 2023
Policy för arbetstid 2023
Policy för arbetstid Engelsk 2023
Policy för tillgänglighet 2023
Policy för återhämtning 2023
+  Föreskrifter
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
Processbeskrivning organisatorisk och social arbetsmiljö 2023
Vägledning till Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
+  Kränkande särbehandling
Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag 2023
Handlingsplan mot kränkande särbehandling 2023
Incidentrapport om kränkande särbehandling 2023
Policy för konflikthantering 2023
Policy mot kränkande särbehandling 2023
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2023
Samtalsunderlag konflikthantering 2023
Samtalsunderlag kränkande särbehandling 2023
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2023
Uppföljningssamtal kränkande särbehandling 2023
+  Mål
Dagordning arbetsplatsträff 2023
Kallelse arbetsplatsträff 2023
Måldokument arbetsmiljö 2023
Policy arbetsplatsträffar 2023
Protokoll arbetsplatsträff 2023
+  Psykisk ohälsa
Checklista Förebygg ensamhet 2023
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2023
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2023
PM Evidensbaserad stresshantering
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2023
Policy för återhämtning 2023
Signallistor – Personlighetsstörningar 2023
Självskattning av mental trötthet 2023
+  Stress
Checklista förebygga stress 2023
Checklista hantera uppkommen stress 2023
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2023
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2023
Enkät stressfaktorer 2023
Enkät stressymtom 2023
Handlingsplan för hantering av stress 2023
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2023
Stresskala 2023
Stresspolicy 2023
Översikt - kroppens reaktioner på stress 2023
+  Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöhandbok 2023
Arbetsmiljöplan 2023
Arbetsmiljöpolicy 2023
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2023
Behandlingsöverenskommelse rehab 2023
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2023
Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2023
Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2023
Checklista användning av truck 2023
Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2023
Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 2023
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2023
Checklista arbetsplatsolycka 2023
Checklista bildskärmsarbete 2023
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2023
Checklista dödsfall anställd 2023
Checklista ensamarbete 2023
Checklista för chefers arbetsmiljö 2023
Checklista minderåriga på arbetsplatsen 2023
Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2023
Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2023
Checklista skyddsombud 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2023
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2023
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar Engelsk 2023
Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Kontrollpunkter inför användning av truck 2023
Måldokument arbetsmiljö 2023
Personalenkät 2023
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2023
Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2023
Protokoll för egenkontroll - trycksatta anordningar 2023
Protokoll skyddsrond arbetsbelastning 2023
Protokoll skyddsrond arbetstid 2023
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 2023
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Protokoll skyddsrond kränkande särbehandling 2023
Rapportering av olycksfall och tillbud 2023
Returneringshandling arbetsmiljö 2023
Riskbedömning - användning av truck 2023
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2023
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 2023
Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker 2023
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - allmän skyddsrond kontor 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsskador och tillbud 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsställningar och arbetsrörelser 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - belastningsergonomi 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - bilkörning 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - ensamarbete 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - introduktion av nyanställd 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - sexuella trakasserier 2023
Skyddsombudspolicy 2023
Trafiksäkerhetspolicy 2023
Årshjul Arbetsmiljö 2023
Översikt arbetsmiljö 2023
+  Arbetsplatsträffar
Dagordning arbetsplatsträff 2023
Kallelse arbetsplatsträff 2023
Policy arbetsplatsträffar 2023
Protokoll arbetsplatsträff 2023
+  Bemanningsplanering
Arbetstidsschema 2023
Bemanningsschema 4 veckor 2023
Dagsschema 1 tim 1 arbetsvecka 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 1 kalendervecka 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 2 arbetsveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 2 kalenderveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 4 arbetsveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 4 kalenderveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 7 dagar 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 8 arbetsveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 8 kalenderveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 10 objekt 1 arbetsvecka 2023
Dagsschema 10 objekt 1 kalendervecka 2023
Dagsschema 10 objekt 2 arbetsveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 2 kalenderveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 4 arbetsveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 4 kalenderveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 7 dagar 2023
Dagsschema 10 objekt 8 arbetsveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 8 kalenderveckor 2023
Dagsschema 20 objekt 8 kalenderveckor 2023
Policy för arbetstid 2023
Policy för arbetstid Engelsk 2023
+  Bevakning
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2023
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2023
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2023
Policy för GPS-användning 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
+  Bilförmån
Administration förmånsbil 2023
Ansökan om förmånsbil 2023
Avtal om förmånsbil 2023
Förmånsbilspolicy 2023
Förmånsbilspolicy Engelsk 2023
+  Budgetering och kalkylering
Nyckeltalsrapport HR 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
+  Corona
Avtal om korttidspermittering 2023
Avtal tillfällig lönesänkning 2023
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2023
Besked om permittering 2023
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2023
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2023
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2023
Checklista korttidspermittering 2023
Checklista ledarskap på distans 2023
Checklista pandemiplanering 2023
Checklista smittrisker och hygien 2023
Checklista Tio ordningsregler för distansarbete 2023
Checklista återgång till arbete efter corona 2023
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2023
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2023
Hygienhandbok 2023
Lista över dekaler - minska risker för smittspridning 2023
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2023
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2023
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2023
Policy för förhindrande av smitta 2023
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2023
Riskbedömning - coronavirus 2023
+  Diskriminering
- Checklista – förebygg diskriminering inom utbildningsområdet 2023
Checklista bristande tillgänglighet 2023
Checklista förebygga sexuella trakasserier 2023
Checklista jämställdhetsarbete 2023
Checklista lönekartläggning 2023
Checklista lönekartläggning Engelsk 2023
Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2023
Checklista undvika diskriminering 2023
Dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering 2023
Jämställdhetspolicy 2023
Jämställdhetspolicy Engelsk 2023
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling 2023
Lönekartläggning 2023
Lönekartläggning Engelsk 2023
Policy mot diskriminering 2023
Policy mot diskriminering Engelsk 2023
Policy mot trakasserier 2023
Policy mot trakasserier Engelsk 2023
Processbeskrivning - Lönekartläggning 2023
Processbeskrivning sexuella trakasserier 2023
Tillgänglighetspolicy 2023
+  Distansarbete
Avtal för hemmakontor 2023
Avtal om distansarbete 2023
Avtal om distansarbete Engelsk 2023
Checklista anställningsintervju på distans 2023
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2023
Checklista Tio ordningsregler för distansarbete 2023
Checklista utrustning vid distansarbete 2023
Policy för distansarbete 2023
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 2023
+  Friskvård och hälsa
Balanspolicy 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2023
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2023
Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2023
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2023
Checklista förhindra smittspridning 2023
Checklista smittrisker och hygien 2023
Checklista återgång till arbete efter corona 2023
Friskvård - Handlingsplan 2023
Friskvårdspolicy 2023
Friskvårdspolicy Engelsk 2023
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2023
Förstadagsintyg 2023
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2023
Hygienhandbok 2023
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2023
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2023
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2023
Policy för förhindrande av smitta 2023
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2023
Riskbedömning - coronavirus 2023
+  Förslagsverksamhet
Policy för förslagsverksamhet 2023
+  Förtroendeuppdrag
Intyg - ersättning för förlorad arbetsinkomst 2023
+  Föräldraledighet
Bekräftelse av föräldraledighet (Förkortad arbetstid) 2023
Bekräftelse av hel föräldraledighet 2023
Ledighetspolicy 2023
Plan inför föräldraledighet 2023
+  Introduktion av nyanställd
Arbetstidsschema 2023
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2023
Checklista introduktion nyanställd 2023
Checklista pressmeddelanden 2023
Checklista tidsplan vid introduktion av nyanställd 2023
Introduktionsprogram medarbetare 2023
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2023
Nyckelkvittens 2023
Personalinformation nyanställd 2023
Pressmeddelandeexempel 2023
Samtalsunderlag - uppföljningssamtal nyanställd 2023
Sändlista pressmeddelanden 2023
Välkomstbrev nyanställd 2023
+  Kommunikation
Att ge och ta emot återkoppling 2023
Checklista feedback 2023
Kommunikationsplan 2023
Kommunikationspolicy 2023
PM Tre steg till ett konstruktivt samarbete
+  Konferens
Checklista kursupphandling 2023
Deltagarförteckning konferens 2023
Intern utvärdering av utbildning och fortbildning 2023
Konferensprogram 2023
+  Konkurrens
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2023
Checklista - Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden 2023
PM Konkurrensklausuler och värvningsklausuler
+  Löne- och ersättningsadministration
Avtal om direktpension 2023
Begäran om löneväxling pension 2023
Besked om ny lön 2023
Bilersättningsräkning 2023
Bilersättningsräkning detaljerad 2023
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2023
Kvittningsmedgivande - Anställd 2023
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2023
Körjournal tjänstebil 12 mån 2023
Lönespecifikation tolv perioder 2023
Löneutbetalningsschema månadsvis 2023
Löneväxlingsavtal 2023
Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2023
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2023
Styrelsearvodesberäkning 2023
Traktamentsräkning 2023
Utläggsräkning 2023
+  Lönesättning och lönesamtal
Avtal tillfällig lönesänkning 2023
Checklista lönekartläggning 2023
Checklista lönekartläggning Engelsk 2023
Checklista lönepolicy 2023
Checklista lönesamtal 2023
Checklista lönesättning 2023
Inbjudan lönesamtal 2023
Individuell handlingsplan 2023
Lönekartläggning 2023
Lönekartläggning Engelsk 2023
Lönepolicy 2023
Lönerevisionsunderlag 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Samtalsunderlag lönesamtal 2023
+  Medarbetarbrott
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2023
Checklista förebygga oegentligheter 2023
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Checklista samtal utredning oegentligheter 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2023
Larmrapport visselblåsning 2023
Ordlista medarbetarbrott 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023
+  Medarbetarinformation
Anhöriglista medarbetare 2023
Kompetensmatris 2023
Personalregister 2023
+  Missbruk
Alkohol- och drogpolicy 2023
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2023
Begäran om samtycke alkoholtest 2023
Behandlingsöverenskommelse rehab 2023
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Handlingsplan för alkohol- och drogfrågor 2023
Handlingsplan och rollfördelning vid riskbruk och skadligt bruk 2023
Policy för drogtester och registerutdrag 2023
Policy mot riskbruk och skadligt bruk 2023
+  Motivation
Checklista 5-stegs målprocess 2023
Checklista motivationsarbete 2023
Frågeformulär - precisera och förstå uppsatta mål 2023
Förberedande kallelse motivationssamtal 2023
Inventering brist på motivation 2023
Livshjul för förbättrad måluppfyllelse 2023
Motivationstest 2023
Plan för förbättring av arbetsprestation 2023
PM Hålla en hög positiv frekvens
PM Magkänsla och motivation
PM Motiverande reflektion
PM Motiverande samtal - ett redskap för förändring
PM Personlighet och attityd
Samtalsunderlag motivationssamtal 2023
Syfte Vision Mål 2023
Översikt över Sandlers försäljningsmetodik 2023
+  Pension
Avtal om direktpension 2023
Begäran om löneväxling pension 2023
Besked om Pensionsavgång 2023
Checklista pensionspolicy 2023
Löneväxlingsavtal 2023
Löneväxlingspolicy 2023
Pensionspolicy 2023
+  Permittering
Avtal om korttidspermittering 2023
Besked om permittering 2023
Checklista korttidspermittering 2023
+  Personalhandbok
Personalhandbok 2023
Personalhandbok Engelsk 2023
+  Personaluthyrning
Avtal om personaluthyrning 2023
+  Policydokument
Alkohol- och drogpolicy 2023
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2023
Arbetsmiljöpolicy 2023
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2023
Balanspolicy 2023
Bemötandepolicy 2023
Bemötandepolicy Engelsk 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddspolicy Engelsk 2023
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista informationssäkerhetspolicy 2023
Checklista lönepolicy 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Checklista pensionspolicy 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Ersättningspolicy - ledande befattningshavare 2023
Finanspolicy 2023
Friskvårdspolicy 2023
Friskvårdspolicy Engelsk 2023
Förmånsbilspolicy 2023
Förmånsbilspolicy Engelsk 2023
Hållbarhetspolicy 2023
Hållbarhetspolicy Engelsk 2023
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2023
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2023
Informationssäkerhetspolicy enkel 2023
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2023
Inköpspolicy 2023
IT-policy 2023
IT-policy Engelsk 2023
Jämställdhetspolicy 2023
Jämställdhetspolicy Engelsk 2023
Klagomålspolicy 2023
Klassificeringspolicy 2023
Klädpolicy 2023
Kommunikationspolicy 2023
Kompetensutvecklingspolicy 2023
Kreditpolicy 2023
Kreditpolicy Engelsk 2023
Krispolicy 2023
Kvalitetspolicy 2023
Kvalitetspolicy Engelsk 2023
Ledighetspolicy 2023
Lönepolicy 2023
Löneväxlingspolicy 2023
Lösenordspolicy 2023
Miljöpolicy 2023
Miljöpolicy Engelsk 2023
Mobiltelefonpolicy 2023
Mobiltelefonpolicy Engelsk 2023
Mångfaldspolicy 2023
Mötespolicy 2023
Neutralitetspolicy 2023
Pensionspolicy 2023
Personalbilspolicy 2023
Policy arbetsplatsträffar 2023
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2023
Policy avseende uppfinning 2023
Policy febertest på arbetsplatsen 2023
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy för användning av nätverkstjänster 2023
Policy för arbetstid 2023
Policy för arbetstid Engelsk 2023
Policy för arkivering 2023
Policy för attestinstruktion 2023
Policy för behandling av personuppgifter 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2023
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2023
Policy för bisyssla 2023
Policy för bärbara datorer 2023
Policy för coaching 2023
Policy för distansarbete 2023
Policy för distansarbete Engelsk 2023
Policy för drogtester och registerutdrag 2023
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2023
Policy för e-posthantering 2023
Policy för e-posthantering Engelsk 2023
Policy för förslagsverksamhet 2023
Policy för GPS-användning 2023
Policy för hantering av företagets egendom 2023
Policy för hund på arbetsplatsen 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Policy för konflikthantering 2023
Policy för kontakt med media 2023
Policy för kreditkort 2023
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2023
Policy för mobil databehandling 2023
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2023
Policy för säkerhetskopiering av data 2023
Policy för terminalglasögon 2023
Policy för testanvändning 2023
Policy för tillgänglighet 2023
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2023
Policy för återhämtning 2023
Policy första hjälpen och krisstöd 2023
Policy inhyrd personal 2023
Policy mot diskriminering 2023
Policy mot diskriminering Engelsk 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Policy mot hot och våld 2023
Policy mot kränkande särbehandling 2023
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Policy mot trakasserier 2023
Policy mot trakasserier Engelsk 2023
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2023
Policy om fjärranslutning 2023
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2023
Policy om krypteringsåtgärder 2023
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2023
Policy om åtkomstkontroll 2023
Policy sociala medier 2023
Policy sociala medier Engelsk 2023
Policy stöd ideella organisationer 2023
Presentationspolicy 2023
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2023
Rehabiliteringspolicy 2023
Rekryteringspolicy 2023
Representationspolicy 2023
Representationspolicy Engelsk 2023
Resepolicy 2023
Resepolicy Engelsk 2023
Reseräkningspolicy 2023
Semesterpolicy 2023
Semesterpolicy Engelsk 2023
Sjukdomspolicy 2023
Skyddsombudspolicy 2023
Stresspolicy 2023
Säkerhetspolicy 2023
Tillgänglighetspolicy 2023
Tjänstebilspolicy 2023
Tobakspolicy 2023
Trafiksäkerhetspolicy 2023
Traktamentspolicy 2023
Uppförandepolicy 2023
Uppförandepolicy Engelsk 2023
Uppvaktningspolicy 2023
Uppvaktningspolicy Engelsk 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023
+  Praktik
Praktikantplan 2023
Praktikavtal 2023
Praktikintyg 2023
+  Pärmar för HR
Pärm - för företagets löner 2023
Pärm - för lönespecifikationer 2023
Pärm - för personalförsäkringar 2023
Pärm 1 t.o.m. 10 2023
Pärm 1 t.o.m. 12 2023
Pärm 1 t.o.m. 15 2023
Pärm 1 t.o.m. 20 2023
Pärm 1 t.o.m. 31 2023
Pärm 1 t.o.m. 5 2023
Pärm 1 t.o.m. 52 2023
Pärm A t.o.m. Ö 2023
Pärm januari t.o.m. december 2023
Pärmetiketter - halvrygg 2023
Pärmetiketter - helrygg 2023
+  Rehabilitering
Behandlingsöverenskommelse rehab 2023
Checklista Rehabilitering 2023
Policy för arbetsanpassning 2023
Processbeskrivning - Rehabilitering 2023
Rehabdokumentation 2023
Rehabiliteringsplan 2023
Rutiner för arbetsanpassning 2023
+  Rekrytering
Rekryteringsbudget 2023
Rekryteringspolicy 2023
Anställningsintervjufrågor 2023
Begäran om samtycke referens 2023
Bekräftelse anställningserbjudande 2023
Bekräftelse erhållen platsansökan 2023
Besked till platssökande negativt 2023
Besked till platssökande om försening 2023
Checklista – Anställa högre chef eller VD 2023
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2023
Checklista anställningsintervju 2023
Checklista kravprofil 2023
Checklista referenstagning 2023
Checklista rekrytering 2023
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2023
CV-mall 2023
Enkät attraktionskraft arbetsgivare 2023
Enkät rekryteringsförmåga 2023
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2023
Hälsodeklaration 2023
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2023
Kandidatbedömning 2023
Kandidatlista 2023
KBI-frågor – Personlig kompetens 2023
Kravprofil 2023
Lathund känsliga intervjufrågor 2023
Platsannonsmanus 2023
PM Den kompetensbaserade intervjun
PM Evidensbaserad rekrytering
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för testanvändning 2023
Referensfrågor 2023
Tidsåtgång rekrytering 2023
+  Semester
Kvittningsmedgivande förskottssemester 2023
Ledighetsansökan 2023
Packlista för semestern 2023
Semesterplanering 2023
Semesterpolicy 2023
Semesterpolicy Engelsk 2023
+  Sjukfrånvaro
Behandlingsöverenskommelse rehab 2023
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Förstadagsintyg 2023
PM Karensavdrag - vad är det?
Sjukdomsförsäkran 2023
Sjukdomspolicy 2023
+  Tidredovisning
Arbetstidsschema 2023
Tidrapport 00 alla månader 2023
Tidrapport 01 januari 2023
Tidrapport 02 februari 2023
Tidrapport 03 mars 2023
Tidrapport 04 april 2023
Tidrapport 05 maj 2023
Tidrapport 06 juni 2023
Tidrapport 07 juli 2023
Tidrapport 08 augusti 2023
Tidrapport 09 september 2023
Tidrapport 10 oktober 2023
Tidrapport 11 november 2023
Tidrapport 12 december 2023
+  Tjänstledighet
Ledighetsansökan 2023
Ledighetspolicy 2023
Tjänstledighetsansökan 2023
+  Uppförandekod/code of conduct
Bemötandepolicy 2023
Bemötandepolicy Engelsk 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Hållbarhetspolicy 2023
Hållbarhetspolicy Engelsk 2023
Klädpolicy 2023
Kommunikationspolicy 2023
Kvalitetspolicy 2023
Kvalitetspolicy Engelsk 2023
Miljöpolicy 2023
Miljöpolicy Engelsk 2023
Mångfaldspolicy 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Uppförandepolicy 2023
Uppförandepolicy Engelsk 2023
Uppvaktningspolicy 2023
Uppvaktningspolicy Engelsk 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023
+  Utvecklingssamtal
Att ge och ta emot återkoppling 2023
Att sätta mål 2023
Checklista feedback 2023
Checklista utvecklingssamtal 2023
Inbjudan utvecklingssamtal 2023
Individuell handlingsplan 2023
Kompetensmatris 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Plan för förbättring av arbetsprestation 2023
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för coaching 2023
Samtalsunderlag utvecklingssamtal - förenklad 2023
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2023
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2023
Överenskommelse om coaching 2023
+  Verksamhetsövergång
Checklista verksamhetsövergång 2023
Meddelande - byte av kontaktperson Engelsk 2023
PM Verksamhetsövergång - vad är det?
Protokoll - facklig förhandling verksamhetsövergång 2023
+  Produktsäkerhet
Arbetsgrupp korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2023
Checklista korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2023
Checklista meddelande korr åtgärd produktsäkerhet 2023
Checklista produktsäkerhetsarbete 2023
Klagomålshanterare 2023
Kontaktlista korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2023
Meddelande korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2023
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2023
Protokoll för egenkontroll 2023
Retur- och servicerapport 2023
Riskbedömning produkt produktsäkerhet 2023
+  Produktutveckling
Checklista produktutveckling fysiska varor 2023
Feleffektanalys 2023
Händelseschema produktutveckling fysiska varor 2023
Klagomålshanterare 2023
+  Projekt, outsourcing och samarbete
+  Outsourcing
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2023
Instruktion driftavtal IT 2023
Outsourcingavtal 2023
+  Projektsamarbete
Arbetspaket 2023
Avsiktsförklaring samarbete 2023
Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2023
Avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete) 2023
Checklista projektplan 2023
Enkel ärendehantering 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Kommunikationsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Projektavtal Engelsk 2023
Projektbudget 2023
Projektdirektiv 2023
Projektplan 2023
Projektrisker 2023
Resursplan projekt 2023
Revisorsyttrande enl 20 kap. 8 § (Minskning - Återbetalning) 2023
Samarbetsavtal 2023
Samarbetsavtal Engelsk 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023
Årskalender tvåårig 2023
+  Sekretess
Sekretessavtal ensidigt 2023
+  Pärmar
Pärm - för avtal 2023
Pärm - för bank och finans 2023
Pärm - för bolagshandlingar 2023
Pärm - för företagets löner 2023
Pärm - för företagets skatter 2023
Pärm - för lönespecifikationer 2023
Pärm - för personalförsäkringar 2023
Pärm - för värdepappershandel 2023
Pärm - för årsbokslut 2023
Pärm 1 t.o.m. 10 2023
Pärm 1 t.o.m. 12 2023
Pärm 1 t.o.m. 15 2023
Pärm 1 t.o.m. 20 2023
Pärm 1 t.o.m. 31 2023
Pärm 1 t.o.m. 5 2023
Pärm 1 t.o.m. 52 2023
Pärm A t.o.m. Ö 2023
Pärm januari t.o.m. december 2023
Pärm styrelseledamot 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Pärmetiketter - halvrygg 2023
Pärmetiketter - helrygg 2023
+  Stiftelse
Dagordning för styrelsemöte - stiftelse 2023
Förvaltningsåtagande - stiftelse 2023
Kallelse till styrelsemöte - stiftelse 2023
Protokoll konstituerande möte - stiftelse 2023
Protokoll styrelsemöte - stiftelse 2023
Stiftelseurkund (stiftelseförordnande) samt stadgar 2023
+  Styrelsearbete
+  Aktiebrev och aktiebok
Aktiebok 100 poster 2023
Aktiebok 2 poster 2023
Aktiebok 20 poster 2023
Aktiebrev 2023
Begäran att få kopia av aktiebok 2023
Begäran om utfärdande av nya aktiebrev 2023
Fullföljd av ansökan - förkommet aktiebrev 2023
+  Arbetsordning, arbetsfördelning och instruktioner
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2023
Arbetsordning styrelsens arbete 2023
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2023
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2023
Instruktioner för valberedning 2023
Styrelsehandbok 2023
Styrelsemötesschema 2023
VD-instruktion 2023
VD-instruktion Engelsk 2023
+  Arvoden och ersättningar
Checklista styrelsearvodering 2023
Styrelsearvodesberäkning 2023
Utläggsräkning 2023
+  Avtal
Anställningsavtal verkställande direktör 2023
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2023
Checklista entlediga vd 2023
Konkurrensöverenskommelse styrelseledamot 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023
+  Bolagsordning
Bolagsordning privat 2023
Bolagsordning privat Engelsk 2023
Bolagsordning privat röstvärde 2023
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2023
Checklista bolagsordning privat 2023
+  Bolagsstämma
+  Extra bolagsstämma
Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstutdelning 2023
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Fullmakt företräda aktieägare 2023
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2023
Protokoll extra bolagsstämma sammanläggning av aktier (omvänd split) 2023
Protokoll extra bolagsstämma uppdelning av aktier (split) 2023
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Ej avstämningsbolag_ 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2023
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Publikt ej avstämningsbolag 2023
+  Årsstämma
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2023
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Fullmakt företräda aktieägare 2023
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2023
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2023
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2023
+  Budgetering
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2023
Tidsplan budgetarbete 2023
+  Eget utträde
Besked om eget utträde 2023
+  Etik och jäv
Checklista aktieägares jäv 2023
Checklista revisors jäv 2023
Checklista styrelseledamots jäv 2023
Checklista VDs jäv 2023
Etikregler styrelsens arbete 2023
+  Fullmakt
Fullmakt dagliga bankärenden 2023
Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2023
Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2023
Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2023
Fullmakt generalfullmakt 2023
Fullmakt generalfullmakt Engelsk 2023
Fullmakt viss aktivitet 2023
Återkallelse fullmakt 2023
+  Kapitalanskaffning
Checklista genomgång av investerare 2023
Checklista presentation av pitch deck Engelsk 2023
Underlag för investering (Equity Term Sheet) Engelsk 2023
Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2023
+  Kompetenser
Checklista sökning ny styrelseledamot 2023
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2023
Inventering styrelseledamots nätverk 2023
PM Styrelser i ägarledda företag
Profilframtagning styrelsekomplettering 2023
+  Kontrollbalansräkning
Checklista kontrollbalansräkning 2023
Kontrollbalansräkning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023
+  Kontrollprogram
Checklista – Undvika personligt betalningsansvar 2023
PM Företrädaransvar - vad är det?
Riskbedömning företag 2023
VD-utvärdering – ledningsgruppen 2023
VD-utvärdering – styrelsen 2023
+  Ledningsgrupp
Agenda ledningsgruppsmöte 2023
Arbetsordning och instruktion ledningsgrupp 2023
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2023
Checklista - Bli en bra chef 2023
Checklista beslutsprocess för affärscase 2023
Checklista föredragandens arbetsordning 2023
Checklista ledarskap på distans 2023
Checklista ordförandens arbetsordning 2023
Diskussionsunderlag för effektiva möten 2023
Frågeformulär - ledningsgruppens roll 2023
Frågeformulär - ledningsgruppens strukturella arbete 2023
Förteckning - managementprinciper 2023
Mötesagenda med beslutsprotokoll 2023
Utvärdering - lägesbild av ledningens arbete 2023
Utvärdering av ledningens samspel 2023
Utvärdering av ledningens strukturella arbete 2023
Utvärdering och diskussionsunderlag - möteseffektivitet 2023
Översikt ledningsgruppens arbetsformer 2023
+  Ordförandeskapet
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2023
Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2023
Tidsuppföljning styrelseärenden 2023
+  Pärmar för styrelsearbete
Pärm - för bolagshandlingar 2023
Pärm 1 t.o.m. 10 2023
Pärm 1 t.o.m. 12 2023
Pärm 1 t.o.m. 15 2023
Pärm 1 t.o.m. 20 2023
Pärm 1 t.o.m. 31 2023
Pärm 1 t.o.m. 5 2023
Pärm 1 t.o.m. 52 2023
Pärm A t.o.m. Ö 2023
Pärm januari t.o.m. december 2023
Pärm styrelseledamot 2023
+  Rapporter
Checklista lättläst meddelandeform VD styrelsen 2023
Du Pont-analys totalt kapital 2023
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023
Nyckeltalsrapport HR 2023
Styrelsens rapportschema 2023
+  Revision
Bolagsordning privat 2023
Checklista revisorssamarbete 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
+  Räknare
Kombinationsräknare fem steg två decimaler 2023
Summa- och differensräknare - för 5 x 20 tal 2023
+  Styrelsemöten
Beslutsunderlag styrelseärende 2023
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2023
Checklista dagordning styrelsemöte 2023
Checklista upprättande av styrelseprotokoll 2023
Dagordning styrelsemöte budget 2023
Dagordning styrelsemöte enkel 2023
Dagordning styrelsemöte marknadssituation 2023
Dagordning styrelsemöte strategi 2023
Dagordning styrelsemöte utökad 2023
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2023
Dagordning styrelsemöte årsbokslut 2023
Kallelse styrelsemöte 2023
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2023
Protokoll från styrelsemöte - antagande av bifirma 2023
Protokoll från styrelsemöte - beslut om firmateckning 2023
Protokoll från styrelsemöte - lämnande av bankfullmakt 2023
Protokoll styrelsemöte - beslut per capsulam 2023
Protokoll styrelsemöte 2023
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2023
+  Tidsplanering
Tidsallokering introduktion ny styrelseledamot 2023
Tidsallokering styrelsemöte 2023
Tidsallokering styrelsemöte budget 2023
Tidsallokering styrelsemöte marknadssituation 2023
Tidsallokering styrelsemöte strategi 2023
Tidsallokering styrelsemöte årsbokslut 2023
Årshjul styrelsearbete 2023
+  Årsredovisning
Checklista - årsredovisning 2023
+  Ägardirektiv
Frågebatteri för utarbetande av ägardirektiv 2023
Ägardirektiv 2023
+  Vård och omsorg
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2023
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023
Checklista smittrisker och hygien 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023
Egenkontroll - vårdhygienisk standard 2023
Hygienhandbok 2023
Kvalitetsberättelse vård och omsorg 2023
Meddelande information om sammanhållen journalföring 2023
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2023
Policy för förhindrande av smitta 2023
v

Beställ företagspaket

Årsabonnemang
Företagspaket (20230325 - 20240324)
Ja tack, skicka mig en flaska champagne för att fira detta!
Pris
upp till 5 användare - 9 980 kr
upp till 10 användare - 15 400 kr
Företagsinformation
Företaget har annan adress för andra postleveranser.
Din information
Inloggningsuppgifter
När du klickat på beställ-knappen nedan är din beställning gjord. Ditt lösenord skickas automatiskt till dig och du får då direkt tillgång till samtliga mallar. En faktura kommer att skickas till den angivna fakturadressen.
; ;

DokuMeras allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när DokuMera AB (”DMAB”) tillhandahåller en tjänst till en fysisk eller juridisk person. DMAB tillhandahåller tjänsten DokuMera (”DOME”) som är avsedd för företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. DMAB kan tillhandahålla även övriga tjänster, för vilka även dessa allmänna villkor är tillämpliga.

Kunden accepterar de allmänna villkoren genom att teckna abonnemang på paketlösning eller på enskild/a mall/ar (så kallat köp av enstaka mall/ar) hos DMAB eller genom att beställa, efterfråga eller ta del av annan tjänst som tillhandahålls av DMAB.

Den som tecknar abonnemang på paketlösning, abonnemang på enskild/a mall/ar eller nyttjar annan tjänst hos DMAB kallas för kund. Den eller de personer som nyttjar DOME under kundens överinseende kallas för användare. Varje kund måste namnge minst en fysisk person som ska kunna fungera som kontaktperson hos kunden vid användning av DOME.

Registrering för att bli kund sker via DOME:s hemsida, via DMAB:s kundtjänst under ordinarie kontorstid eller per e-post/brev. DMAB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras.

Kundens användare har tillgång till DOME dygnet runt under veckans alla dagar när avtal mellan DMAB och kund har slutits.

DMAB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av dokumentmallar, expertsvar och annat innehåll som DOME innehåller. DMAB ska dock på kundens begäran, under en innevarande abonnemangsperiod, på något annat sätt leverera sådant innehåll som tagits bort från tjänsten, om innehållet fanns tillgängligt för kunden vid abonnemangsperiodens början.

Avtal mellan DMAB och kund ska anses ha träffats när kunden erhåller en registreringsbekräftelse per e-post från DMAB.

DMAB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För det fall ändring eller tillägg sker så ska kunden underrättas om villkorsändringen via e-post till kundens kontaktperson, via sajten www.dokumera.se, eller på annat lämpligt sätt. Om DMAB har överenskommit om bindningstid för tjänsten med kunden så får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

Kunden ansvarar för att före varje abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar informera sig om de vid var tid gällande allmänna villkoren, vilka återfinns på sajten www.dokumera.se.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på DOME:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och expertsvar som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

DMAB ger kunden licens att använda dokumentmallar och expertsvar som finns upplagda på DOME och befinner inom ramen för tecknat abonnemang. Licensen gäller endast inom ramen för kundens normala näringsverksamhet och för den eller de användare som kunden låtit ansluta i enlighet med avtalet.

Licensen börjar gälla från den dag avtal anses ha träffats med kund, oavsett om det är fråga om abonnemang på paketlösning eller abonnemang på enskild/a mall/ar. Licensen gäller under en period av 12 månader räknat från samma tidpunkt, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse gällande licensen slutits mellan kund och DMAB.

Dokumentmall och expertsvar från DOME är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja DOME och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna eller att publicera eller annars sprida innehåll från DOME på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt. Kund får inte göra DMAB:s mallar, expertsvar och övriga innehåll till föremål för allmän spridning eller nedladdning eller på annat sätt använda nämnda innehåll i kommersiellt syfte.

DMAB förbehåller sig rätten att i dokumentmall och expertsvar inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Denna information utgör underlag i de fall DMAB avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall, expertsvar eller annat innehåll på DMAB.

Rådgivning

DMAB tillhandahåller inte rådgivning inom ramen för abonnemangstjänst eller vid köp av enskilda mallar. I de fall råd ges ansvarar DMAB inte för skador som orsakats av kunds bristfälliga tolkning eller användning. Samma gäller när kund helt eller delvis använder råd eller arbetsresultat för ändamål eller i samband med ärenden för vilka de inte lämnats eller tagits fram.

DMAB har inget ansvar för effekterna av författningsändringar, ändring av praxis eller annan rättskälla som sker efter det att råd läm­nats till kund eller efter den tidpunkt tjänsten eller uppdraget är slutfört.

För rådgivning gäller även de övriga ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor. 

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid för abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar är 12 månader, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse slutits mellan kund och DMAB. Efter nämnda avtalstid krävs en ny överenskommelse mellan kund och DMAB för att ett avtal i det läget ska föreligga.

DMAB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden

a. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse,

b. försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

DMAB förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till DOME, om kunden utnyttjat DOME eller licensen i strid mot avtalet eller annars på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

För abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar är priset det som anges på www.dokumera.se när kund bekräftar köpet.

Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats.

Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månads försening. DMAB förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från DOME.

Överlåtelse

Kund får inte överlåta abonnemang eller licens utan DMAB:s skriftliga tillåtelse.

DMAB äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt avtalet med kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om kunden och de förpliktelser DMAB har i förhållande till kunden övergår till förvärvaren. Om överlåtelse aktualiseras kommer kunden att informeras om överlåtelsen och dess innebörd senast en månad innan överlåtelsen sker.

Ansvarsbegränsning

DOME:s innehåll är endast ägnat att ge exempel på avtal, beräkningar och dokument för slutredigering av kund. Innehållet är därför endast avsett att fungera som utgångspunkt för kundens fortsatta användning. Innehållet på DOME är därför inte avsett att ersätta kundens användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av innehållet i DOME. DMAB åtar sig därför inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild kund, användare som kunden låtit ansluta eller tredje man.

Kunden står risken den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet i DOME. DMAB ansvarar därmed inte för skada eller kostnader som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av DOME och dess innehåll såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos DMAB kan visas. DMAB:s ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till DMAB.

DMAB utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i DOME i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. DMAB eftersträvar att i möjligaste mån utföra uppgradering och service utanför ordinarie kontorstid.

DMAB ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för DMAB att du känner dig trygg när du tillhandahåller oss dina personuppgifter. DMAB har därför upprättat en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på www.dokumera.se och utgör en del av de allmänna villkoren.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av avtalet ska lösas av allmän domstol i enlighet med svensk lag.