Bolagsordning privat 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag.

Mallen innehåller tre ej obligatoriska klausuler avseende hembudsskyldighet vid aktieförvärv, förköpsrätt vid aktieöverlåtelse och samtycke vid aktieöverlåtelse. Den här typen av klausuler används i regel när antalet aktieägare är få.

Mallen innehåller de lagstadgade och grundläggande krav som ställs på en bolagsordning. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

När ska jag använda mallen?

Bolagsordningen beskriver de grundläggande reglerna (stadgarna) i ett aktiebolag. Alla bolag måste ha en bolagsordning, och den innehåller bland annat information om företagets verksamhet och styrelse.

Vad ska jag tänka på?

För att registrera ett bolag krävs en bolagsordning. Med andra ord är det första prioritet när du drar igång en ny verksamhet. Du skickar in bolagsordningen till Bolagsverket för godkännande.

Bolagsordningen skiljer sig givetvis från företag till företag, men det finns en hel del lagstadgade punkter som måste finnas med. Här får veta vad du ska tänka på när du skriver den.

Bestäm företagets firma

Med firma menas aktiebolagets namn. Firman ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB, och namnet ska tydligt skilja sig från andra registrerade firmanamn. Ett privat aktiebolags firma får inte innehålla ordet publikt.

Bestäm orten för styrelsens säte

Ange den ort i Sverige där styrelsen ska ha sitt säte. Orten har betydelse eftersom den anges på fakturor. Bolagsstämman hålls oftast på denna ort.

Beskriv verksamheten

Vad ska bolaget arbeta med? Verksamhetsbeskrivningen är grunden för den årliga granskningen av hur styrelsen och vd skött sina jobb.

Stäm av syftet med verksamheten

Normalt är syftet med ett bolag att ge vinst till ägarna. Om så inte är fallet ska detta anges i bolagsordningen.

Bestäm bolagets räkenskapsår

Ett aktiebolag kan välja mellan kalenderår och brutet räkenskapsår. Om du vill ändra till brutet räkenskapsår krävs som regel Skatteverkets tillstånd.

Bestäm valuta

Redovisningsvalutan får vara antingen svenska kronor eller euro. Aktiekapitalet anges i samma valuta.

Bestäm aktiekapitalets storlek

I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 50 000 kronor. Om ni vill ha möjlighet att ändra aktiekapitalet utan att ändra bolagsordningen anger ni med fördel ett intervall med minimikapital och maximikapital, exempelvis "Aktiekapitalet får vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor". Minimikapitalet får inte vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet.

Bestäm antal aktier

Ni bestämmer själva hur många aktier bolaget ska innehålla. Om ni angett ett intervall ska ni ange motsvarande lägsta och högsta antal aktier, exempelvis "Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000."

Vad ska gälla för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och funktionärer?

Ett privat aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. I bolagsordningen anger ni antalet (eller lägsta respektive högsta antalet ledamöter). Om styrelsens har färre än tre ledamöter utser ni minst en suppleant. Ange mandattiden för styrelsen. Normalt är den ett år.

Hur många revisorer ska finnas?

Ett privat aktiebolag ska ha minst en revisor. Ange antalet i bolagsordningen.

Bolagsstämma

Ange hur bolagsstämman ska sammankallas, vilket normalt görs 4-6 veckor före stämman, dock senast två veckor innan. Detsamma gäller för extra bolagsstämma. Normalt hålls bolagsstämman på den ort där styrelsen har sitt säte. Fundera också över bolagsstämmans innehåll och över vilka som är välkomna.

Aktieslag

Normalt har alla aktier lika rätt, men inom vissa givna ramar är det möjligt att ge ut aktier av olika slag. Om så är fallet anger ni detta i bolagsordningen.

Övriga delar

En bolagsordning ger också information om samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och hembudsförbehåll. Glöm inte att ange vad som krävs för att få igenom förändringar i bolagsordningen.

(ID 462)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista bolagsordning privat 2023
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2023