Avsiktsförklaringar

Föravtal är ett avtal eller ett löfte om att i framtiden ingå avtal. Är föravtalets innehåll så preciserat och fullständigt att det framtida innehållet i huvudavtalet någorlunda kan fastställas är föravtalet som huvudregel bindande. Håller avtalsparten då inte det han lovat i föravtalet kan denne bli ställd till ansvar, ibland t.o.m. skadeståndsskyldig.

Vid större och mer omfattande avtal såsom företagsförvärv används ofta en avsiktsförklaring (letter of intent) som ett slags föravtal. Skillnaden mellan föravtal och avsiktsförklaring är att föravtalet ger uttryck för ett beslut att sluta avtal i framtiden medan avsiktsförklaringen bara ger uttryck för en avsikt att ingå avtal i framtiden.