Återförsäljaravtal 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett återförsäljaravtal mellan företaget, kallat leverantören, och en återförsäljare.

Ett återförsäljaravtal är ett avtal mellan en återförsäljare och en producent eller en tillverkare som önskar att en produkt säljs vidare. Leverantören (tillverkaren) åtar sig att under avtalstiden försörja återförsäljaren med överenskomna produkter mot att återförsäljaren åtar sig att i eget namn och för egen räkning sälja produkterna på en definierad och avgränsad marknad. Avtalet reglerar parternas mellanhavanden och hur återförsäljningen ska ske, till exempel vad gäller pris, leverans, marknadsföring med mera.

Denna mall består av ett färdigt återförsäljaravtal som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalet behandlar bl.a. punkter som återförsäljarens rättsliga ställning, leverans- och betalningsvillkor, återförsäljarens marknadsföringsaktiviteter, service och mässor, intrång i varumärke, patent med mera.

När ska jag använda mallen?

När någon annan än det tillverkande företaget ska sälja företagets varor eller tjänster.

Vad ska jag tänka på?

Grossister och detaljister är de vanligaste återförsäljarna. Ett återförsäljaravtal går ut på att tillverkaren (leverantören) förser återförsäljaren med produkter i utbyte mot att återförsäljaren, i eget namn och för egen räkning, säljer produkterna på en marknad. Men som du vet är avtal sällan kortfattade, och därför ska vi gå igenom saken riktigt ordentligt.

Återförsäljaren lägger vanligen på ett pålägg (bruttovinst) på sitt inköpspris. Om leverantören bestämt vilket pris återförsäljaren ska ta ut av sina kunder brukar pålägget kallas återförsäljarrabatt. En återförsäljare har oftast ett lager och tar en helt annan ekonomisk risk än en agent. Dessutom är återförsäljarens roll inte reglerad i lag så som agenturförhållandet. På nästa uppslag hittar du de viktigaste delarna i DokuMeras återförsäljaravtal, medan vi här går igenom vad du ska tänka på när du utformar det.

Är det ett återförsäljaravtal ditt företag behöver?

Omfattningen och innehållet i ett återförsäljaravtal kan variera mycket. Är det en enstaka produkt som ska säljas av en återförsäljare kan avtalet kanske göras kortare där i princip endast pris och leveransvillkor regleras. Om återförsäljaravtalet däremot ska vara exklusivt, omfatta immaterialrättsliga regleringar, minimikvantiteter, serviceåtaganden och liknande, blir det av naturliga skäl längre.

Distribution via återförsäljare är ofta lämpligt då produkterna via en återförsäljare eller fackhandel exponeras i rätt sammanhang. Om ni har ett brett produktsortiment kan det vara värt att bygga upp ett eget återförsäljarnät. Jämför olika distributionsformer innan ni gör ert val.

Avtalets inledande avsnitt

Inledningsvis beskrivs vilka parter som ingått avtalet med fullständiga namn och organisations-/personnummer. Använd gärna tydliga definitioner ("leverantören","återförsäljaren?, "parterna" etc.) i all text och reglera samtliga i ett eget avsnitt med definitioner. I inledningen beskrivs även varför avtalet upprättats och vad det innefattar. Huvuddokumentets omfattning ska tydligt framgå liksom vilka specifika bilagor som tillhör avtalet.

Upplåtelsen

Avtalets viktigaste punkt. Vad får återförsäljaren för rättighet? Är han eller hon exklusiv återförsäljare? Av vilka produkter? Inom vilket område får han eller hon sälja? Omfattas nya produkter som leverantören tar fram? Får återförsäljaren köpa och marknadsföra produkter från någon annan? Får återförsäljaren anlita andra återförsäljare eller agenter för att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet? Ingår någon varumärkeslicens i upplåtelsen? Får återförsäljaren tillverka reservdelar?

Här måste ni noga fundera på vad som ska gälla i just ert fall. Det är sällan juridiken som är avgörande utan marknaden och produkterna sätter gränserna för vad som kan och bör regleras.

Ofta anges också om återförsäljaren får företräda leverantören gentemot kunder, leverantörer eller annan tredje part.

Beställningar och leveranser

En av de frågor som måste regleras är hur beställningar ska ske. Krävs bekräftelse för att avtal om leverans ska ha träffats? Hur ska beställningen ske? Vad ska beställningen minst innehålla?

Stora leverantörer hänvisar ofta till allmänna leveransvillkor. Finns det allmänna leveransvillkor i er bransch? Hur stora leveranser är leverantören skyldig att klara av inom en viss leveranstid? Klara besked i de här frågorna innebär större säkerhet för återförsäljaren.

Försäljningsinsats

Ska återförsäljaren vara tvungen att köpa ett minsta antal produkter?

Nedläggning av produkt

Hur lång tid innan produkten utgår ur leverantörens sortiment ska han eller hon meddela återförsäljaren?

Priser

Ska samma priser gälla? Indexklausul? Omförhandling vid stora prisvariationer i till exempel råvaru- eller energipris?

(ID 1328)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Agentavtal - Tysk 2023
Agentavtal 2023
Agentavtal Engelsk 2023
Checklista agentavtal 2023
Checklista återförsäljaravtal 2023
Återförsäljaravtal - Tysk 2023
Återförsäljaravtal Engelsk 2023