Årsstämma

Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i ett parti eller förening eller för aktieägare i ett aktiebolag och ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Stämman väljer bl.a. styrelse och revisorer samt beslutar hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras.

För ett aktiebolag benämndes årsstämman bolagsstämma fram till 2005-12-31. Ännu benämns en extrainsatt stämma för bolagsstämma medan den ordinarie stämman benämns årsstämma.MALLAR I ÅRSSTÄMMA
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2023
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Formulär för poströstning marknadsnoterat bolag 2023
Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2023
Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 2023
Kallelse till årsstämma _Privat_ Euroclear_ 2023
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med byte av revisor_ 2023
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med valberedning_ 2023
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear_ 2023
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2023
Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2023
Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2023
Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2023
Protokoll från årsstämma - Privat (Samtliga närvarande) 2023
Protokoll från årsstämma - Publikt avstämningsbolag _Noterat_ 2023
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2023
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2023
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2023
Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2023
Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2023
Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2023
Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2023
Röstlängd från bolagsstämma 2023
Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2023