Arrende och nyttjanderätter

Arrende och nyttjanderätter är nyttjandeupplåtelse av jord mot ersättning. Det finns fyra typer av arrende, anläggningsarrende, bostadsarrende, jordbruksarrende och lägenhetsarrende.

Nyttjanderätter är rätter att nyttja/använda en fastighet, vanligtvis under viss tid och i utbyte mot ersättning. Exempel på nyttjanderätt är hyra och arrende. Den som arrenderar ett jordbruk, arrenderar mark där han har sitt bostadshus eller hyr en bostad har viss rätt att få sitt avtal förlängt.

Lagar och förordningar angående arrende och nyttjanderätter återfinns i Jordabalken (JB).MALLAR I ARRENDE OCH NYTTJANDERÄTTER
Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2023
Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2023
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Bostadsarrende 2023
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Jordbruksarrende 2023
Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2023
Ansökan ang lantmäteriförrättning 2023
Avtal om anläggningsarrende 2023
Avtal om bostadsarrende 2023
Avtal om jordbruksarrende 2023
Avtal om lägenhetsarrende 2023
Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2023
Indexklausul - Arrende 2023
Servitutsavtal 2023
Upplåtelse av jakt 2023
Uppsägning för avflyttning av arrendator 2023
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Anläggningsarrende 2023
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Bostadsarrende 2023
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2023
Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2023
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2023
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2023
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Jordbruksarrende 2023