Arbetsordning, arbetsfördelning och instruktioner

Varje år ska styrelsen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete där arbetsfördelning och instruktioner ska finnas med. Arbetsordningen ska innehålla instruktioner för styrelsearbetet samt arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter och eventuell VD.

Den verkställande direktören som väljs av styrelsen men inte är medlem av densamma, ansvarar för den löpande driften i bolaget.

Styrelseordföranden är den person som leder styrelsens arbete, kallar till styrelsemöten och är en slags mentor till VD:n.

Styrelsen ska styra bolaget och kontrollera verksamheten och den är sedan ansvarig inför bolagets intressenter på bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen.MALLAR I ARBETSORDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH INSTRUKTIONER
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2023
Arbetsordning styrelsens arbete 2023
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2023
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2023
Instruktioner för valberedning 2023
Styrelsehandbok 2023
Styrelsemötesschema 2023
VD-instruktion 2023
VD-instruktion Engelsk 2023