Arbetsbelastning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas arbetsuppgifter och befogenheter inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren måste därför anpassa resurserna efter kraven i arbetet.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:
- vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
- vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
- om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
- vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
- vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt ovanstående punkter.MALLAR I ARBETSBELASTNING
Checklista förebygga stress 2022
Checklista hantera uppkommen stress 2022
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2022
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2022
Enkät stressfaktorer 2022
Enkät stressymtom 2022
Klagomålshanterare 2022
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2022
Stresskala 2022
Stresspolicy 2022