Arbetsbelastning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas arbetsuppgifter och befogenheter inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren måste därför anpassa resurserna efter kraven i arbetet.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

- vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
- vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
- om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
- vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
- vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt ovanstående punkter.MALLAR I ARBETSBELASTNING
Checklista förebygga stress 2019
Checklista hantera uppkommen stress 2019
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2019
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2019
Enkät stressfaktorer 2019
Enkät stressymtom 2019
Klagomålshanterare 2019
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2019
Stresskala 2019
Stresspolicy 2019