Anställning - upphörande

Upphörande av anställning kan ske genom antingen uppsägning eller avskedande. Uppsägning är när arbetsgivaren/arbetstagaren ensidigt upphäver en anställning. Avsked innebär att anställningen omedelbart upphör p.g.a. att den anställde gjort mycket grova förseelser.

Arbetsgivarens uppsägningsrätt är begränsad genom LAS och måste vara skriftlig samt saklig. Det finns två typer av uppsägningar: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl.

Om en arbetstagare säger upp sig själv gäller en viss uppsägningstid men arbetsgivaren kan gå med på att arbetstagaren slutar tidigare. Då en anställd slutar bör arbetsgivaren utfärda ett intyg eller ett betyg.