Allmänna villkor

Allmänt

DokuMera ("DOME") är en tjänst avsedd för företag och organisationer i form av juridiska personer eller fysiska personer som är näringsidkare. Tjänsten DOME tillhandahålles av DokuMera AB ("DMAB"). Den som abonnerar på paketlösningar på DOME eller är registrerad för styckvis köp från DOME kallas kund. Varje kund måste namnge minst en fysisk person, kontaktpersonen hos kunden. Genom att teckna abonnemang på något av de paket DOME erbjuder eller registrera sig för styckvis köp på DOME accepterar kunden de vid var tid tillämpade allmänna villkoren. Kunden skall tillse att användare av DOME hos kunden tar del av och accepterar de allmänna villkoren. Avtal skall anses ha träffats när kunden erhåller registreringsbekräftelse per e-post från DMAB. Dessa allmänna villkor kan när som helst förändras. Kunden skall i sådant fall underrättas om villkorsändringen via e-post, via DOME:s hemsida eller på annat lämpligt sätt.

Registrering för abonnemang eller möjlighet till styckvis köp sker via DOME:s hemsida eller via DMAB:s kundtjänst under ordinarie kontorstid eller per e-post eller per brev. DMAB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras. Kund åtar sig att före varje förlängning av abonnemang och inför varje styckvis köp informera sig om de gällande allmänna villkoren, vilka finns i anslutning till DMAB:s hemsida.

Betalningsvillkor m.m.

Fakturor skall betalas senast 15 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månads försening. DMAB förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från DOME. DMAB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden

a. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse,

b. försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Uppgifter och säkerhet

Vid inloggning på DOME lagras information i DMAB:s serverdatorer rörande bl.a. de IP-adresser som nyttjar DMAB:s tjänst, vilka dokumentmallar och/eller expertsvar som laddas ner och vilka sidor som besöks ("kundinformation"). Kunden samtycker till att DMAB lagrar och genomför analys av kundinformation. Kund som ansluter användare skall säkerställa att de som ansluts är införstådda med och samtycker till denna behandling av kundinformation. DMAB förbinder sig vidare att betrakta kundinformation som konfidentiell och åtar sig att inte lämna ut kundinformation om enskild kund, eller delar därav, till någon utomstående. Varje kund kan också begära spärrning av användarnamn och lösenord via e-post till DMAB. Kunden ansvarar inte för obehörigt användande av användarnamn och lösenord efter det att spärrning begärts. DMAB förbehåller sig dock rätten att även efter sådan spärrning skett spara och använda kundinformation som kan behövas för att påvisa otillåten spridning av dokumentmall eller expertsvar. DMAB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till DOME, om kunden utnyttjat DOME på ett otillbörligt sätt.

Driftfrågor

DOME skall vara tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. DMAB ansvarar dock inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare hos kund på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar. Uppgradering och service skall i möjligaste mån vidtas utanför ordinarie kontorstid. Kunden förklarar sig införstådd med att kommunikationshastigheten mellan användaren och DMAB:s server beror dels på kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym.

Ansvarsbegränsning

DMAB gör från tid till annan uppdateringar, justeringar och andra ändringar i DOME och eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. DOME:s innehåll kan dock aldrig ersätta juridisk eller annan professionell rådgivning i enskilda fall. Varje kund och användare förklarar sig i och med att detta avtal ingås vara införstådd med att DOME:s innehåll endast är ägnat att ge exempel på avtal, beräkningar och dokument för slutredigering av användaren och på användarens risk. DMAB iklär sig således inte något rådgivaransvar i enskilda fall eller i förhållande till enskild kund eller användare som kunden låtit ansluta eller i förhållande till tredje man. DMAB tar under inga omständigheter ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid användning av DOME eller tillgängliga dokumentmallar, expertsvar eller annat innehåll i DOME.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på DOME:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och expertsvar som går att ladda ner, är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Under tid som giltigt abonnemang på dokumentmallpaket eller expertpaket finnes har kund och personal anställd hos kunden licens som ger rätt att använda dokumentmallar eller expertsvar nedladdade från DOME inom ramen för kundens verksamhet, under förutsättning att inte separat överenskommelse om annan licens slutits mellan kund och DMAB. Under 12 månader efter det att dokumentmall eller expertsvar köpts styckvis av kund registrerad för styckvis köp har den vid registreringen namngivna personen hos kunden licens som ger rätt att använda dokumentmallar eller expertsvar nedladdade från DOME inom ramen för kundens verksamhet. Dokumentmall och expertsvar från DOME är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden och användare av tjänsten hos kunden att sörja för att spridning av dokumentmall eller expertsvar som leder till otillåtet nyttjande inte sker. DMAB förbehåller sig rätten att i dokumentmall och expertsvar göra märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Kunden och användare hos kunden accepterar att DMAB sammanställer denna typ av information och använder denna typ av information som underlag i de fall då DMAB önskar påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall eller expertsvar.

Tjänster och priser

Abonnemang på paketlösning löper i abonnemangsperioder om ett år. Abonnemanget förlängs automatiskt med ett år vid utebliven uppsägning. Uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligen senast två månader före en innevarande abonnemangsperiods utgång. Abonnemang får inte överlåtas utan DMAB:s skriftliga tillåtelse. Kund förbinder sig att inför tecknande av abonnemang eller förlängning av abonnemang eller styckvis köp betala för tjänsten utifrån vid var tidpunkt av DMAB erbjudna priser för tecknande av abonnemang eller förlängning av abonnemang eller styckvis köp. Generell prisjustering av abonnemang sker en gång per år. DMAB förbehåller sig rätten att när som ändra i det utbud av dokumentmallar och expertsvar och annat som DOME innehåller, dock att DMAB på kundens begäran, under viss innevarande abonnemangsperiod, via e-post eller dylikt, till kunden skall leverera ur tjänsten borttagen dokumentmall som fanns i tjänsten vid innevarande abonnemangsperiods början alternativt köpts styckvis av kund för mindre än 12 månader sedan. DMAB förbehåller sig rätten att när som ändra gällande prislista, dock att kund för viss innevarande abonnemangsperiod aldrig för den perioden behöver erlägga mer än vad som var gällande pris vid abonnemangsperiodens början och att vid styckvis köp priset skall vara det som gällde när kund bekräftade köpet. När kund med abonnemang ändrar förutsättningar för erhållet pris vid tecknandet av abonnemanget så förbinder sig kunden att meddela DMAB detta så att kunden kan bli korrekt debiterad vid förlängning av abonnemanget. Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats.

Rubriker etc.

Rubriksättning, avsnittsindelning och formgivning av dessa allmänna villkor skall inte påverka tolkningen av dem.