Aktiebrev och aktiebok

Aktiebrev och aktiebok är bevis på andelsrätt respektive förteckning över aktier.

Aktiebrev är ett bevis på att någon har en andelsrätt/aktie i ett aktiebolag. I aktiebrevet står det bland annat hur många aktier i bolaget en person eller ett företag äger och av vilket slag aktierna är. Aktiebolaget måste skriva ut aktiebrev åt de aktieägare som begär det.

En aktiebok är en förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare samt överlåtelser av aktier. Aktieboken är offentlig och skall föras av styrelsen i alla aktiebolag; utom avstämningsbolag vars aktiebok sköts av VPC. Bara den som är införd i aktieboken kan utöva de rättigheter som följer med ett aktieinnehav, t.ex.: rösträtt, bedömning av ägarförhållandena i bolaget m.m.MALLAR I AKTIEBREV OCH AKTIEBOK
Aktiebok 100 poster 2023
Aktiebok 2 poster 2023
Aktiebok 20 poster 2023
Aktiebrev 2023
Begäran att få kopia av aktiebok 2023
Begäran om utfärdande av nya aktiebrev 2023
Fullföljd av ansökan - förkommet aktiebrev 2023