Aktiebok 20 poster 2023

Format: Excel-mall (14 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en aktiebok över bolagets aktier. Du kan enkelt registrera upp till 20 olika aktieposter.

En aktiebok är en offentlig förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare. Den ska ha till ändamål att ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Det finns detaljerade bestämmelser om detta i aktiebolagslagen.

För avstämningsbolag ska aktieboken innehålla uppgift om - aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, - det antal aktier varje aktieägare innehar, - det antal aktier varje aktieägare innehar av olika aktieslag, om det finns aktier av olika slag i bolaget, och - i förekommande fall, att aktierna omfattas av förbehåll

Samma gäller för aktiebolag som inte är avstämningsbolag. I sådana fall tillkommer även ett krav på att varje akties nummer ska anges, liksom huruvida aktiebrev har utfärdats. Samtliga aktier ska tas upp i en enda nummerföljd.

Det krävs att en aktieägare står med i aktieboken för att denne ska kunna utnyttja sin rösträtt på bolagsstämman.

Aktieboken ska bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.

När ska jag använda mallen?

Aktiebolagslagen säger att styrelsen måste föra aktiebok över vilka som äger företagets aktier. Dokumentet hjälper er att hålla reda på aktieägarna. Aktieboken är en förteckning över bolagets samtliga aktier.

Vad ska jag tänka på?

Aktiebolagslagen är glasklar när det gäller aktieboken. Den ska vara uppdaterad och korrekt. Det betyder dock inte att så är fallet i alla bolag, men nu har du chansen att en gång för alla få ordning och reda. När bolaget har 10-20 aktieägare eller fler så behövs en fungerande aktiebok som även hjälper ägarna att sälja och köpa aktier. Se till att sköta aktieboken rätt från början så slipper du oroa dig.

Aktieboken hjälper styrelsen att hålla reda på alla aktietransaktioner. En uppdaterad version är också nödvändig för att styrelsen ska kunna skicka ut korrekta kallelser till samtliga aktieägare.

 • Ett bra dokument för hantering av aktieposter bör innehålla följande delar:

Nummer på aktiebokspost

Varje post aktier har ett individuellt nummer.

Aktienummer

Varje aktie har ett nummer. Du anger vilka nummerföljder (exempelvis 1-250) den nya ägaren har köpt.

Antal aktier

Hur många aktier som aktuell aktieägare anskaffat.

Aktieslag

Normalt a- eller b-aktier.

Förbehåll

Innebär aktieköpet några särskilda villkor som begränsar aktiernas överlåtbarhet? 90 procent av svenska aktiebolag har ett förbehåll som kallas hembud inskrivet i bolagsordningen. Hembud innebär att företaget kontrollerar kretsen av aktieägare genom att ägarna har förköpsrätt på aktier som ska säljas. Aktier som är börsnoterade rörs inte av hembud.

Införd aktieägare

Aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. Ange även vilket datum införandet har gjorts.

Anteckningar

Det är smart att använda anteckningsrutan för noteringar om när aktiebrevet har utfärdats och för skäl till transaktionerna.

 • Aktieägarna kan vara såväl juridiska som fysiska personer.
 • Aktieboken är offentlig, men behöver inte skickas ut gratis. Med offentlig menas till exempel att en intresserad person kan få läsa den på företagets dator.
 • Aktieboken kan även kallas aktieägarförteckning.
(ID 1212)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktiebrev 2023
Aktieägaravtal 2023
Aktieägaravtal Engelsk 2023
Checklista aktieägaravtal 2023