Aktieägaravtal 2023

Format: Word-mall (13 sidor)
Pris: 1195 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal (eller kompanjon-/konsortialavtal) kan träffas mellan samtliga eller några aktieägare i ett aktiebolag. Avtalet reglerar det rättsliga förhållandet mellan aktieägarna i bolaget, och det kan bland annat syfta till att reglera hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas, hur aktierna i bolaget ska värderas och hur samarbetet mellan aktieägarna ska utformas.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

När ska jag använda mallen?

När ni vill reglera hur verksamheten i bolaget ska bedrivas och vilka rättigheter och skyldigheter ägarna har gentemot varandra. Rekommenderas starkt!

Vad ska jag tänka på?

Ett aktieägaravtal, mellan aktieägarna i ett bolag, reglerar verksamheten och fastställer styrelsernas sammansättning, bolagets högsta ledning, finansiering och försäljning av aktier. I avtalet bör ni noggrant reglera bolagsmännens befogenheter och skyldigheter.

Till skillnad från bolagsordningen är det frivilligt att upprätta ett aktieägaravtal. Eftersom ett aktieägaravtal är väldigt omfattande får du på det här uppslaget ta del av de viktigaste punkterna..

Tänk igenom ägarstrukturen

Aktieägaravtal är bäst lämpade för ett mindre antal parter. I aktiebolag som är ägda i lika delar av två parter kan ni reglera lösningar av vanliga situationer där parterna kan hamna i konflikter.

Skapa en bolagsordning

Innan ni skriver ett aktieägaravtal bör ni komma överens om en bolagsordning. Frågor som inte är sekretessbelagda kan därför med fördel tas in i bolagsordningen istället för i aktieägaravtalet.

Klargör målet med bolagets verksamhet

Gör gärna en affärsplan innan ni skriver ett aktieägaravtal. Planen blir en bilaga till aktieägaravtalet och beskriver hur bolaget ska bedrivas.

Bestäm var företaget ska finnas

Se till att styrelsens säte och huvudkontor finns på samma ställe.

Besluta om styrelsens sammansättning

För att varje aktieägare ska få en representant i styrelsen kan antalet ledamöter sättas till samma antal som det finns aktieägare. Detta gäller till en viss gräns, styrelser med fler än sex medlemmar fungerar sällan optimalt.

Bestäm regler för styrelsemöten

Hur många styrelsemöten ska hållas per år? När ska de hållas? Hur ska kallelse ske? Hur ska suppleanter behandlas?

Bestäm hur information om bolaget ska spridas

Hur ska informationsspridning mellan ägarna gå till? Vilken rätt har ägarna till olika typer av handlingar rörande bolagets verksamhet?

Reglera beslutsordningen

Hur ska beslutsordningen se ut i frågor som är av väsentlig betydelse för företaget? Vanliga frågor är ändringar i bolagsordningen, finansiering, likvidation och lån. Ni reglerar hur stor majoritet som måste vara för ett beslut.

Vem ska vara firmatecknare?

Med firmatecknare menas en person som har rätt att exempelvis skriva på avtal för företagets räkning. Firmatecknare är normalt styrelsen och vd.

Red ut hur finansieringen ska se ut

En viktig punkt. Hur ska framtida kapitalbehov hanteras och i vilken form ska eventuellt nytt kapital tillskjutas? Titta på olika alternativ.

Klargör hur vinsten ska fördelas

Hur stor del av vinsten ska delas ut till aktieägarna (vinstdisposition)? Utdelningen ställs ofta i förhållande till soliditeten (hur förmöget företaget är).

Konkurrens och sekretess

Bestämmelser under de här punkterna kan även gälla tidigare delägare.

Reglera förköpsrätt

Vad ska gälla vid överlåtelse av aktier? Förköp innebär att aktierna, som någon av delägarna vill sälja, erbjuds till existerande delägare innan de bjuds ut till utomstående. I små aktiebolag är detta en väldigt vanlig klausul.

Övriga bestämmelser

Kan till exempel vara inlösen vid avtalsbrott, inlösen vid dödsfall, värderings- bestämmelser, vite vid avtalsbrott, deposition av aktier, äktenskapsförord, avtalets upphörande, förändringar, tillägg och tvisteförfarande. Ta hjälp av en jurist om ni vill göra egna tillägg.

Var noga med att vara överens om vad som ska ske om en delägare inte kan fullfölja sina åtaganden i bolaget. Fundera också på eventuell ansvarsfriskrivning för en delägare som säljer sina aktier.

(ID 1041)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktiebok 20 poster 2023
Aktiebrev 2023
Aktieägaravtal _Flera parter utan majoritetsägare_ 2023
Aktieägaravtal Engelsk 2023
Checklista aktieägaravtal 2023