Agentavtal 2022

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 1195 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal där en producent av varor (huvudmannen) anlitar en agent som för huvudmannens räkning säljer varorna (försäljningsagentur).

Huvudmannen åtar sig att under avtalstiden utge en ersättning (provision) till försäljningsagenten mot att denne anskaffar kunder till huvudmannen. Huvudmannen kan enligt lag även vara skyldig att utge ersättning till försäljningsagenten vid avtalets upphörande.

Mallen hjälper dig att upprätta ett agentavtal som uppfyller alla lagstadgade krav. Den kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

När ska jag använda mallen?

Om ni anlitar en agent som för er räkning säljer era produkter och tjänster.

Vad ska jag tänka på?

En agent är endast en mellanman som sammanför säljare och köpare. Agenten kan dock förses med fullmakt för att i olika avseenden kunna rättshandla för säljarens (huvudmannens) räkning, till exempel kan han eller hon ges rätt att sälja produkter. En agent äger dock aldrig den sålda produkten och säljaren får således inte betalt förrän produkten sålts till en köpare.

I ett sådant förhållande är det viktigt att skriva ett avtal som tar upp alla viktiga omständigheter. Avtalet regleras dessutom av tvingande lagstiftning.

Är det verkligen en agent ni behöver?

Agentförhållandet styrs delvis av tvingande lagstiftning, och agenten har i vissa fall rätt till provision även efter avtalets upphörande. Agenten har också en lagstadgad rätt till avgångsvederlag utom i vissa fall.

Avtalets inledande avsnitt

För att underlätta tolkningen av avtalet, till exempel vid en tvist, bör det inledande avsnittet innehålla en bakgrundsbeskrivning av parterna och affärsidén. Ni minskar också risken för missförstånd om ni använder ett avsnitt med definitioner, som sedan följs konsekvent i avtalstexten.

Vilka rättigheter och skyldigheter har agenten?

Även om agenten inte handlar för egen räkning kan det finnas anledning att tilldela agenten ett visst område. Regelmässigt har agenten rätt till ersättning genom provision. Ange tydligt hur provisionen ska beräknas. Agentskapet kan innebära minimikrav, till exempel minsta antal sålda produkter. Andra villkor som agenten måste uppfylla kan vara hyra av lokal och försäkringar.

Hur sluts avtal med kunden?

Normalt sluts avtalet mellan säljaren och kunden, men alternativet är att agenten får fullmakt att sköta även detta. Oavsett vilket måste ni avtala om det.

Immateriella rättigheter

Normalt har inte agenten någon immateriell rättighet, och ett agentavtal fastställer regelmässigt att så inte är fallet.

Säljarens skyldigheter gentemot agenten

Agenten måste få löpande information om produkterna. Avtalet ska också reglera att säljaren betalar provision i enlighet med den rättighet agenten fått.

Övriga skyldigheter

Här reglerar ni lojalitet, sekretess och konkurrensbegränsningar. Ofta finns bilagor där även fysiska personer tar på sig motsvarande skyldigheter.

Får agenten överlåta avtalet?

Normalt sett inte. Säljaren har ofta valt agenten efter dennes förutsättningar.

Vite och skadestånd

Vissa punkter i avtalet bör skyddas med vite. Kanske vill man kunna få skadestånd utöver vite eller istället för vite? Ska det vara beloppsmaximerat? Anlita en jurist om ni är osäkra.

Vad ska gälla när avtalet upphört?

En del avtalspunkter bör fortsätta att gälla när avtalet upphört. Det kan bland annat gälla lojalitets- sekretess- och konkurrensfrågor. Normalt sett ska agenten lämna tillbaka allt material som tillhör huvudmannen.

Avtalstid

Agentavtal löper ofta över en lång period. EU:s konkurrensregler är generellt sett inte tillämpbara eftersom en agent ses som verkande inom huvudmannens intressesfär. EU:s regler skiljer dock på självständiga och osjälvständiga agenter. Graden av självständighet bestäms av den ekonomiska risk som agenten tar. Ett rent agentupplägg där agenten inte tar någon risk för lager eller tvingas till investeringar (utan använder huvudmannens utrustning) påverkas inte av svenska eller EU-rättsliga konkurrensregler.

Det finns regler om kortast möjliga uppsägningstid, beroende på avtalsrelationens längd. Ofta är det huvudmannens möjlighet att hitta en ny agent som blir avgörande för uppsägningstiden.

Övriga saker att tänka på

Ett avtals förtida upphörande regleras av tvingande lagstiftning, och oftast saknas anledning att frångå lagens regler. Regelmässigt finns ett antal bilagor till avtalet, till exempel sortiments- och prislistor. Då avtalet ingås mellan två bolag måste alla frågor som berör fysiska personer regleras (och undertecknas) separat. Det kan till exempel handla om sekretessbestämmelser.

(ID 1267)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Agentavtal - Tysk 2022
Agentavtal Engelsk 2022
Checklista agentavtal 2022
Checklista återförsäljaravtal 2022
Återförsäljaravtal - Tysk 2022
Återförsäljaravtal 2022
Återförsäljaravtal Engelsk 2022