Absorption - helägt dotterbolag

Absorption av helägt dotterbolag innebär att ett eller flera helägda dotterbolag går upp i ett moderbolag. Denna fusionstyp kan inte användas om moderbolaget ska gå upp i dotterbolaget. Vederlag i form av aktier eller pengar utgår till aktieägarna. Absorptionen genomförs i två steg:

- upprättande och anmälan om registrering av fusionsplan
- ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanenMALLAR I ABSORPTION - HELÄGT DOTTERBOLAG
Checklista fusion helägt DB 2020
Checklista fusionsplan helägt DB 2020
Fusionsplan kombination 2020
Intyg enl 23 kap 33 § ABL 2020
Processbeskrivning fusion 2020
Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2020
Styrelsemöte (Övertagande bolag) - helägt DB 2020
Styrelsemöte 2020
Tidsplan för fusion 2020
Underrättelse till kända borgenärer (helägt db) 2020