Absorption - ej helägt dotterbolag

Absorption av ej helägt dotterbolag är när ett eller flera bolag (överlåtande bolag) går upp i ett annat befintligt aktiebolag (det övertagande bolaget) mot vederlag i form av aktier i övertagande bolag eller pengar till aktieägarna. En sådan absorption genomförs i tre steg:

- upprättande/anmälan om registrering av fusionsplan
- ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
- anmälan om genomförd fusionMALLAR I ABSORPTION - EJ HELÄGT DOTTERBOLAG
Checklista fusion ej helägt DB 2020
Checklista fusionsplan ej helägt DB 2020
Fusionsplan 2020
Intyg enl 23 kap 20 § ABL 2020
Processbeskrivning fusion 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2020
Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2020
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL (Absorption) 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2020
Styrelsemöte (Övertagande bolag) 2020
Tidsplan för fusion 2020
Underrättelse till borgenärer (ej helägt DB) 2020