Äktenskapsförord under äktenskap - Ändring av egendom från enskild till giftorättsgods 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord under äktenskap där enskild egendom ska göras till giftorättsgods.

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom, eller tvärtom. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Makarna kan fritt bestämma att äktenskapsförordet ska omfatta hela eller delar av egendomen.

Makarna kan även när som helst upphäva eller ändra ett äktenskapsförord genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Denna mall avser fall då makarna vill skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet om att egendom som tidigare varit en makes enskilda egendom nu ska inräknas i giftorättsgodset.

Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Specifikation

  • Äktenskapsförord under äktenskap - Ändring av egendom från enskild till giftorättsgods 2024
  • 3411
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider