Servitutsavtal 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett servitutsavtal.

Ett servitut är en rätt för ägaren till en (härskande) fastighet att på något sätt få använda en annan (tjänande) fastighet eller att råda över dess användning. Ett servitut kan t.ex. gälla rätt att använda vägar eller vattentäkter (positivt servitut) men också begränsningar (negativt servitut) i fråga om hur man får bygga. Servitutet följer fastigheten och kan inte överlåtas separat.

Servitut får enligt lagen upplåtas endast om det främjar en ändamålsenlig markanvändning och är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Upplåtelsen måste vara skriftlig, innehålla vad som är ändamålet och gäller oftast utan tidsbegränsning. Den skriftliga formen är också nödvändig för att få servitutet inskrivet i fastighetsregistret och därmed lättare få servitutet att gälla mot ägaren till den tjänande fastigheten eller mot en eventuell ny ägare till denna och dessutom mot var och en som vill göra gällande bättre rätt till servitutet. Bestämmelser om servitut finns idag i Jordabalken (1970:994).

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan ang lantmäteriförrättning 2017
Köpekontrakt och köpebrev (Avstyckning) 2017
Köpekontrakt och köpebrev (Köp gnm avstyckning och fastighetsreglering) 2017