Samägandeavtal fastighet 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett samägandeavtal för parter som avser att förvärva och äga en fastighet gemensamt.

Samäganderättslagen ställer inga formkrav på samägandeavtal. Parterna är fria att själva reglera de närmare förutsättningarna för samägandet, men vissa begränsningar finns i fråga om arv och testamente. Parterna bör bland annat ta ställning till hur kostnader för fastigheten ska fördelas och hur nyttjanderätten ska fördelas.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett samägandeavtal som behandlar de allra mest centrala punkterna att ta ställning till. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

När ska jag använda mallen?

Om du ska köpa och äga en fastighet tillsammans med andra. I samägandeavtalet tar ni bland annat ställning till hur nyttjandet och kostnaderna för fastigheten ska fördelas.

Vad ska jag tänka på?

Samäganderättslagen ställer inga formkrav på samägandeavtal. Däremot får avtalet inte inkräkta på reglerna om arv och testamente.

Var noga med att ange vilka personer (och personnummer) som är inblandade och vilken benämning (exempelvis part 1) de kommer att ha i avtalet. Räkna upp vilka bilagor som ingår i avtalet och klargör vilka definitioner som gäller. Med definition kan exempelvis menas att varje gång ordet Fastigheten anges menas just den aktuella adressen.

Lagval

Eftersom samäganderättslagen inte ställer några krav på samägandeavtal ska du ange att avtalet har företräde framför lagen om samäganderätt.

Köpeskilling

Här fyller du i högsta köpeskilling (pris) och vilken part som ska köpa fastigheten.

Ägarandelar

Ange hur ägarandelarna ska fördelas mellan de inblandade parterna. Normalt är ägarandelen proportionell mot investeringen.

Skötsel och underhåll

Utforma gärna en bilaga som reglerar vem som ska sköta vad. Detaljer är på sin plats. Oenighet löser ni med hjälp av enkel majoritet, beräknat efter era ägarandelar.

Kostnader

I normalfallet fördelas kostnader, som parterna beslutat att vidta, efter ägarandelar i fastigheten.

Försäkring

Se till att fastigheten är försäkrad till sitt fulla värde. Låt en av parterna vara ansvarig för detta.

Finansiering och lån

Här reglerar ni hur fastigheten ska betalas och belånas. Vem ska betala vad? Vem ska låna vad? Tänk på att låntagaren i normalfallet är ansvarig för det lån som tagits.

Pantsättning

En viktig punkt eftersom fastigheten kan vara säkerhet för lånen. Var överens!

Utlösen

Det kan naturligtvis hända att någon av parterna inte sköter sina åtaganden och lån. Därför är det viktigt att ha med en klausul som säger att de andra parterna har rätt att förvärva dennes ägarandel. Annars blir exempelvis banken delägare.

Försäljning/överlåtelse och hembudsskyldighet

Här bestämmer ni vad som händer om en part vill överlåta sin ägarandel i fastigheten. Det kan vara smart att avtala om att de andra parterna har rätt att köpa andelarna till ett på förhand bestämt pris.

Köpeskillingsfördelning och realisationsförlust

I normalfallet fördelar sig såväl vinst som förlust proportionellt efter parternas ägarandelar i fastigheten. Glöm inte bort att du som part kan bli betalningsskyldig gentemot annat part efter det att fastigheten överlåtits.

Vård av fastigheten

Här reglerar ni vilken arbetsinsats var och en ska utföra, och vad som händer om det inte uppfylls.

Nyttjanderätt

Vem ska bo i fastigheten? Måste alla parter godkänna hyresgäster? Se till att vara överens om hur fastigheten ska nyttjas. Om ni redan vid avtalsskrivandet har bestämt er kan det vara smart att göra en bilaga över nyttjandet.

Kostnadsfördelning

Den här punkten gäller driftskostnaderna. Vem ska betala dem? Tänk på att ta kvitton på allt som köps till fastigheten och skriv även upp hur mycket tid var och en lagt ned. Dokumentation ger dig en fördel i alla diskussioner!

Avtalsbrott och avtalstid

Avtalsbrott och avtalstid Det kan hända att en av parterna bryter mot avtalet. Var noga med att reglera vad som händer då. I vissa fall kan de andra parterna få rätt att köpa den felande partens andel. Avtalstiden gäller oftast så länge fastigheten ägs av mer än en part.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn



DE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om lagfart
Ansökan om registrering av gåva mellan makar av fast egendom 2017
Hyresavtal - Lägenhet (Bostad) 2017
Hyresavtal - Uthyrning av rum 2017
Hyresavtal - Villa 2017