Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 2) 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om aktiekapital i euro (stämma 1). Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

I ett aktiebolag ska aktiekapitalet vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Om aktiebolaget övergår till redovisning i euro, genom att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning, måste också aktiekapitalet räknas om och anges i euro enligt växelkurs som fastställts av ECB.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om att redovisningsvalutan ska ändras till euro (stämma 2) ska fattas. Bolagsstämman har i detta skede beslutat att bolagsordningen ska ändras.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn