Processbeskrivning operativ risk 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att gå igenom varje delområde inom operativ risk. I varje företag kan informationssäkerheten ständigt förbättras.

Operativ risk innebär risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Operativ risk indelas i sju delområden: interna oegentligheter, externa bedrägerier, anställningsförhållanden och arbetsmiljö, affärsförhållanden, skada på fysiska tillgångar, avbrott och störningar i verksamhet och system, transaktionshantering och processtyrning.

Processbeskrivningen ger er en översikt över hur arbetet med operativ risk bör hanteras.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Delegeringshandling sammankallande krisledning 2017
Hotbildsanalys 2017
Incidentrapport informationssäkerhet 2017
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2017
Kontaktlista krisorganisation 2017
Kontinuitetsplan övergripande 2017
Loggbok inträffade incidenter kris 2017
Mobiliseringskort krisledning 2017
Åtgärdsplan risker 2017