Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Förslag beslut kontantemission privat AB 2017

Information om mall

Id: 561

Typ: Word-mall

Omfattning: 2 sidor

Pris: 325 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Förslag
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 325 kr
Förslag

Förslag beslut kontantemission privat AB 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett förslag till beslut, enligt 13 kap. 3 § ABL, om nyemission av aktier där betalning ska ske med kontanter, i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Bolagsstämman eller styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman är de som kan fatta beslut om kontantemission. Om bolagsstämman ska fatta beslutet ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som läggs fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kontantemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag till beslut om kontantemission som uppfyller alla lagstadgade krav.

Mallen har 2 sidor (ID #561)

När ska jag använda mallen?

Om ni vill utforma ett förslag till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med kontanter. Detta gäller ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag, och regleras av aktiebolagslagen.

Vad ska jag tänka på?

Bolagsstämman eller styrelsen (med godkännande från bolagsstämman) kan fatta beslut om att företaget ska genomföra en kontantemission. Om det är bolagsstämman som ska ta beslutet ska styrelsen (eller den som kommit med förslaget) lägga fram ett förslag till beslut inför stämman, vilket är vad detta avsnitt går ut på. Styrelsens förslag till beslut om kontantemission ska finnas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och vara underskrivet av minst hälften av styrelsens ledamöter. Det här ska ni tänka på:

Bestäm förändringen av aktiekapitalet

Bestäm det exakta eller högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen. I praktiken blir detta ofta en funktion av hur mycket kapital ni vill ta in i bolaget.

Bestäm antalet aktier

Bestäm antalet aktier som nyemitteras.

Kontrollera aktiekapitalets storlek i bolagsordningen

Kontrollera så att aktiekapitalet före emissionen, tillsammans med aktiekapitalet från nyemissionen, ryms inom vad som beslutats om aktiekapitalets storlek i bolagsordningen. Om det inte ryms måste bolagsordningen ändras. Tänk på att beslut om ändring av bolagsordningen måste fattas av stämman före beslut om nyemission, men det går bra att ta beslut i båda frågorna på en och samma stämma. Om aktiekapitalets gränser måste ändras ska samtidigt aktiens nominella belopp i bolagsordningen tas bort och ersättas av ett kvotvärde (det registrerade aktiekapitalet delat på antalet registrerade aktier), om ni inte redan har gjort det. Detta efter en lagändring från 2006.

Bestäm vilket aktieslag de nya aktierna ska höra till

Ta beslut om vilket aktieslag de nya aktierna ska höra till och om det ska finnas olika aktieslag. Om ni ska utge aktier som är av annat slag är de existerande måste styrelsen föreslå att bolagsstämman ändrar bolagsordningen. En ändring av bolagsordningen kräver två tredjedelars majoritet.

Ange om det ska finnas företrädesrätt eller om emissionen är riktad

Vid många nyemissioner har vissa aktieägare företräde. Gör klart vilken företrädesrätt som gäller. Om ni vill rikta emissionen till någon annan än tidigare aktieägare krävs att två tredjedelar av stämmans röster är överens.

Bestäm aktieteckningstiden och hur teckningen ska ske

I privata bolag kan teckningen ske i protokollet om alla aktier tecknas av dem som är berättigade till detta vid den stämma där beslutet fattas. I andra fall görs teckningen genom en teckningslista.

Bestäm under vilken tidsperiod aktieägare kan utnyttja sin företrädesrätt

Teckningstiden får inte understiga två veckor. Perioden gäller från att aktieägarna fått ett brev (med posten) som informerar om nyemissionen eller från bolagsstämmobeslutet, om samtliga aktieägare varit närvarande eller företrädda vid bolagsstämman där beslutet fattats.

Bestäm tidsperiod för när tecknade aktier ska betalas

När ska de tecknade aktierna betalas av aktieägarna? Sätt ett senaste datum.

Bestäm fördelning för teckning av aktier som inte sker med företrädesrätt

Alla aktier vid en nyemission behöver inte erbjudas tidigare aktieägare, och i sådana fall måste ni besluta om hur de utbjudna aktierna ska fördelas. I normala fall bestäms fördelningen av styrelsen.

Bestäm belopp som ska betalas per tecknad aktie (teckningskurs)

I privata aktiebolag är det förbjudet att nyemittera aktier till ett pris per aktie som understiger aktiens kvotvärde (tidigare nominella värde).

Bestäm nya aktiers rätt till utdelning

Besluta vilket räkenskapsår de nya aktierna ska ha rätt till utdelning. Beslutet får inte innebära att de nya aktierna får rätt till utdelning senare än räkenskapsåret efter att registreringen av aktiekapitalet har registrerats.

Övriga uppgifter

Ni ska ange om bolagsordningen innehåller samtyckesförbehålls-, förköps-, hembuds-, omvandlings- eller nedsättningsklausuler. Om beslutet ska tas vid extra stämma ska kompletterande information (årsredovisningen och styrelsens redogörelse för det som hänt efter årsredovisningen) bifogas.

Mer information

Mallen är framtagen i samarbete med Gabriel AlbemarkEversheds Advokatbyrå. Som kund hos DokuMera så får du i inloggat läge även kontaktmöjlighet direkt till experten. Du ringer eller använder vårt expertkontaktformulär för att skicka ett e-postmeddelande där du även kan bifoga ett dokument.

De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordBegäran intyg kontantemission privat AB
2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordBegäran öppnande emissionskonto privat
AB 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordBekräftelse tilldelade aktier 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordBV 822 Emissionsanmälan nyemission
V20160411
0 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista beslut kontantemission privat
AB 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista kontantemission privat AB
2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordDagordning extra bolagsstämma
kontantemission 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordKallelse extra bolagsstämma
kontantemission 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelNyemissionsräknare 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordProtokoll extra bolagsstämma
kontantemission 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordRedogörelse händelser väsentlig
betydelse 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordTeckningslista nyemission 10
aktietecknare 2017
325 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.