Förslag beslut kontantemission privat AB 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett förslag till beslut, enligt 13 kap. 3 § ABL, om nyemission av aktier där betalning ska ske med kontanter, i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Bolagsstämman eller styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman är de som kan fatta beslut om kontantemission. Om bolagsstämman ska fatta beslutet ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som läggs fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kontantemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag till beslut om kontantemission som uppfyller alla lagstadgade krav.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill utforma ett förslag till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med kontanter. Detta gäller ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag, och regleras av aktiebolagslagen.

Vad ska jag tänka på?

Bolagsstämman eller styrelsen (med godkännande från bolagsstämman) kan fatta beslut om att företaget ska genomföra en kontantemission. Om det är bolagsstämman som ska ta beslutet ska styrelsen (eller den som kommit med förslaget) lägga fram ett förslag till beslut inför stämman, vilket är vad detta avsnitt går ut på. Styrelsens förslag till beslut om kontantemission ska finnas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och vara underskrivet av minst hälften av styrelsens ledamöter. Det här ska ni tänka på:

Bestäm förändringen av aktiekapitalet

Bestäm det exakta eller högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen. I praktiken blir detta ofta en funktion av hur mycket kapital ni vill ta in i bolaget.

Bestäm antalet aktier

Bestäm antalet aktier som nyemitteras.

Kontrollera aktiekapitalets storlek i bolagsordningen

Kontrollera så att aktiekapitalet före emissionen, tillsammans med aktiekapitalet från nyemissionen, ryms inom vad som beslutats om aktiekapitalets storlek i bolagsordningen. Om det inte ryms måste bolagsordningen ändras. Tänk på att beslut om ändring av bolagsordningen måste fattas av stämman före beslut om nyemission, men det går bra att ta beslut i båda frågorna på en och samma stämma. Om aktiekapitalets gränser måste ändras ska samtidigt aktiens nominella belopp i bolagsordningen tas bort och ersättas av ett kvotvärde (det registrerade aktiekapitalet delat på antalet registrerade aktier), om ni inte redan har gjort det. Detta efter en lagändring från 2006.

Bestäm vilket aktieslag de nya aktierna ska höra till

Ta beslut om vilket aktieslag de nya aktierna ska höra till och om det ska finnas olika aktieslag. Om ni ska utge aktier som är av annat slag är de existerande måste styrelsen föreslå att bolagsstämman ändrar bolagsordningen. En ändring av bolagsordningen kräver två tredjedelars majoritet.

Ange om det ska finnas företrädesrätt eller om emissionen är riktad

Vid många nyemissioner har vissa aktieägare företräde. Gör klart vilken företrädesrätt som gäller. Om ni vill rikta emissionen till någon annan än tidigare aktieägare krävs att två tredjedelar av stämmans röster är överens.

Bestäm aktieteckningstiden och hur teckningen ska ske

I privata bolag kan teckningen ske i protokollet om alla aktier tecknas av dem som är berättigade till detta vid den stämma där beslutet fattas. I andra fall görs teckningen genom en teckningslista.

Bestäm under vilken tidsperiod aktieägare kan utnyttja sin företrädesrätt

Teckningstiden får inte understiga två veckor. Perioden gäller från att aktieägarna fått ett brev (med posten) som informerar om nyemissionen eller från bolagsstämmobeslutet, om samtliga aktieägare varit närvarande eller företrädda vid bolagsstämman där beslutet fattats.

Bestäm tidsperiod för när tecknade aktier ska betalas

När ska de tecknade aktierna betalas av aktieägarna? Sätt ett senaste datum.

Bestäm fördelning för teckning av aktier som inte sker med företrädesrätt

Alla aktier vid en nyemission behöver inte erbjudas tidigare aktieägare, och i sådana fall måste ni besluta om hur de utbjudna aktierna ska fördelas. I normala fall bestäms fördelningen av styrelsen.

Bestäm belopp som ska betalas per tecknad aktie (teckningskurs)

I privata aktiebolag är det förbjudet att nyemittera aktier till ett pris per aktie som understiger aktiens kvotvärde (tidigare nominella värde).

Bestäm nya aktiers rätt till utdelning

Besluta vilket räkenskapsår de nya aktierna ska ha rätt till utdelning. Beslutet får inte innebära att de nya aktierna får rätt till utdelning senare än räkenskapsåret efter att registreringen av aktiekapitalet har registrerats.

Övriga uppgifter

Ni ska ange om bolagsordningen innehåller samtyckesförbehålls-, förköps-, hembuds-, omvandlings- eller nedsättningsklausuler. Om beslutet ska tas vid extra stämma ska kompletterande information (årsredovisningen och styrelsens redogörelse för det som hänt efter årsredovisningen) bifogas.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn